Remissyttrande på promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

Lagen om medlemsbanker kommer att avvecklas till årsskiftet 2020. I stället ska Ekobanken lyda under Lagen om ekonomiska föreningar (förutom övrig banklagstiftning). Ekobanken har getts tillfälle att yttra sig över förslaget hur detta ska genomföras i lagstiftningen.

Förslag

Ekobanken föreslår att det nya kapitlet 10 a kap i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse kompletteras med ytterligare en bestämmelse. Innebörden av bestämmelsen bör vara att medlemmar som äger högst 500 andelar i en bank inte ska tas med i en utskrift av medlemsregistret när någon vill ta del av det.

Bakgrund till förslaget

Enligt såväl lagen om medlemsbanker som lagen om ekonomiska föreningar ska bankens medlemsregister inklusive inbetalda insatser m.m. vara tillgängligt för var och en som vill ta del av det.
Det innebär att det också är möjligt, för var och en som vill, att få veta vilka som är kunder i en medlemsbank. Detta innebär självfallet både fördelar och nackdelar då transparens och integritet får vägas mot varandra.

I 1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse framgår att enskildas förhållanden till kreditinstitut inte får obehörigen röjas. Detta innefattar även uppgiften om huruvida en enskild är kund i banken eller ej eller så har varit. Syftet med bestämmelsen är att skydda den enskildes integritet vilket i just detta sammanhang är särskilt angeläget då uppgifterna berör den enskildes ekonomiska förutsättningar och förhållanden.

Vi upplever att det finns en motsägelse här som kan vara särskilt besvärande för privatpersoner som gått in med egna insatser i samband med upptagande av lån i banken. Den enskilda kunden ska skyddas av banksekretess men i det aktuella fallet får banksekretessen träda undan för regler om transparens och insyn vilket medför nackdelar för den enskilde konsumenten. Det finns således skäl att undanta uppgifter om mindre kunder och deras insatser vid en avvägning mellan den personliga integriteten och principen om öppenhet och offentlighet.

I Aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap 19§ finns en bestämmelse om att en aktieägare inte ska tas med i en utskrift av aktieboken i ett avstämningsbolag om hans eller hennes aktieinnehav uppgår till högst 500 aktier. Vi tror att en motsvarande bestämmelse för medlemsbanker skulle vara ett lämpligt sätt att hantera motsättningen mellan medlemsregistrets offentlighet och bestämmelserna om banksekretess.

För övrigt ser Ekobanken positivt på förslaget i sin helhet.

Välkommen på frukostseminarium

KAFFE_Kenya_kaffesortering_liggande_Foto Fairtrade Sverige (2)

Vi deltar i Fairtrade Challenge och bjuder tillsammans med Fairtrade in till ett inspirerande frukostseminarium. Kom och träffa oss och lär dig mer om hållbara pengar och Fairtrade.

När: 9 maj kl. 8:30-9:15 (en schysst frukost finns uppdukad från kl. 8:15)
Var: Lilla Nygatan 13, Stockholm
Anmäl dig till karin.runge@ekobanken.se senast 7 maj. Begränsat antal platser, först till kvarn!

Medverkande:

Maria FloDSC_0690ck Åhlander 
Maria är ekonomi- och hållbarhetschef och vice vd på Ekobanken. Ekobanken är en medlemsbank och ägs av drygt 2500 andelsägare och har ca 6000 kunder. Våra kunder är hållbarhetsinriktade företag och föreningar samt privatpersoner som vill veta vad deras pengar arbetar för när de är i banken. Ekobanken är enda banken i Sverige som öppet redovisar sin utlåning.

 

 
hewan-temesghen_staende_med-kaffekoppHewan Temesghen
Hewan är generalsekreterare på Fairtrade Sverige. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling

Omflyttningar i ledningen för Ekobanken

körsbärsblomma

I samband med bankens årsstämma och fullmäktige- samt styrelsemötena i anslutning så beslutades det en del omflyttningar i ledningen.

  • Kristoffer Lüthi som varit vice vd och kreditchef går över till att bli arbetande styrelseordförande och ny vice vd är Maria Flock Åhlander.
  • Annika Laurén kvarstår som vd men planerar att avgå 2020 och styrelsen vill då att Maria Flock Åhlander tar över som vd.
  • Reidar Erlandsson efterträder Kristoffer Lüthi som kreditchef.
  • Maria Rehnborg som är vd för pensionskassan Prometheus valdes in i bankens styrelse och tidigare styrelseordföranden Ulla Herlitz valdes in i fullmäktige tillsammans med Sofia Edgren.
  • Styrelseledamöterna Cecilia Näsman och Pål Alfvegren avgick på egen begäran.
  • Till ny ordförande i fullmäktige valdes Lena Lago och tidigare fullmäktigeordföranden Rüdiger Neuschütz valdes till medlemsrevisor i banken.

Vi önskar alla lycka till i sina nya roller och uppgifter!

Fullsatt på Ekobankens årsstämma

1

Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och deltog på vår årsstämma. Årets stämma hölls i Ytterjärna Kulturhus och dagen började med ett inspirationsseminarium med temat ”Hållbar livsstil”. I kulturhusets foajé hölls en minimässa på samma tema. Under eftermiddagen genomfördes bankens årsstämma, som var till brädden fylld med engagerade medlemmar.

Återigen – ett stort tack. Nu tar vi oss an året som kommer och hoppas vi ses på stämman igen nästa år.2

3


 

Webinar – Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen

kedjehus_16_9

Föreningen för Byggemenskaper bjuder in till konferensen ”Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen” i Uppsala 5-7 april 2019. Vi är med och pratar om byggemenskapernas finansieringsmöjligheter tillsammans med Coompanion och Mikrofonden Väst. Konferensen vänder sig i första hand till dig som är politiker, kommunanställda eller som arbetar professionellt med stadsutveckling. Konferensen är fullbokad men du kan delta via webben. Läs mer om programmet och hur du ansluter dig till webinariet. 

Vi släcker för klimatet

header-eh-2019-1024x380

Vet du vad dina sparpengar går till? Vet du hur dina sparpengar förvaltas? Har du dina sparpengar hos oss vet du det. Men faktum är att hundratals miljarder av sparpengar och pensionssparande investeras i bolag som utvinner kol, olja och gas och det är långt ifrån hållbart. Att vi alla är beroende av jorden vi lever på kan vi vara överens om och om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas fyra jordklot för att få resurserna att räcka till.  Vi är stolta över att vi var den första svenska banken som undertecknade Paris Pladge 2015 och lovade därmed att inte finansiera kolbrytning eller kolkraft.

Nu på lördag den 30 mars kl. 20:30-21:30 släcker vi för klimatet under Earth Hour. Och vi uppmanar dig att göra detsamma. Vill du utmana vänner, familj eller kollegor finns det bra material och information här.

 

 

Ekobankens stämma och seminarium 2019

icon

 

Den 12 april är det dags för Ekobankens ordinarie stämma i Kulturhuset i Ytterjärna. Innan stämman bjuder vi in till ett öppet seminarium med temat ”Hållbar livsstil”. I år arrangerar vi också en minimässa innan och under seminariet med samma tema. Välkomna!

Seminarium och minimässa om hållbar livsstil

Vi bjuder på en förmiddag full med inspiration kring hållbar livsstil med fokus på att bygga, bo och äta hållbart. Transportera sig hållbart. Hållbar energi. Och förstås ett hållbart kapital. Under förmiddagen lär vi oss också mer om inre hållbarheten och vad det betyder. Kom och lyssna på flera av våra kunder och hör hur de arbetar för ett hållbart liv. Du behöver inte anmäla dig till seminariet men antalet platser är begränsat.

Innan och under seminariet pågår också en minimässa i Kulturhusets foajé på temat Hållbar livsstil.

När: 12 april kl. 9-12 (minimässan pågår mellan kl. 9-13)
Var: Kulturhuset i Ytterjärna
Ekobankens stämma äger rum på eftermiddagen samma dag.
Med reservation för ändringar.

Ekobankens årsstämma

Årets stämma hålls i Kulturhuset i Ytterjärna fredagen den 12 april kl. 13 – ca 15. Under stämman kommer bokslutet att fastställas och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera det. Årsmötesärenden kommer enligt stadgarna att behandlas, inklusive styrelsens ansvarsfrihet, val av ledamöter till fullmäktige och revisorer samt ersättningar till dessa.

Material:

Fullständig dagordning 2019
Valberedningens rapport 2019
Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 

Anmälan privatperson

Anmäl dig till stämman senast 7 april till anmalan@ekobanken.se
Du kan också posta anmälan till Ekobanken, Frisvar, 153 20 Järna, eller ringa 08-551 714 70. Du kan också anmäla dig genom säkert meddelande i internetbanken. Följande uppgifter ska framgå av anmälan:
– Namn och personnummer samt om du önskar delta i lunchen

Fullmakt

Om du vill lämna fullmakt för annan, behövs ovanstående uppgifter för den personen och dessutom din underskrift och personnummer. Du kan posta fullmakten eller scanna in och e-posta den eller bifoga den till ett säkert meddelande i internetbanken.

Anmälan företag

Anmälan per post skickas till Ekobanken, Frisvar, 15320 Järna. Ni kan också scanna in en underskriven anmälan och e-posta till anmalan@ekobanken.se alternativt bifoga den i ett säkert meddelande i internetbanken. Följande uppgifter ska framgå av anmälan:

– Namn och personnummer för den som representerar er verksamhet på stämman.
– Om er representant önskar delta i lunchen
– Datum och underskrift av firmatecknare

Tidsplan för hela dagen (ungefärliga tider):

8:30-9:00 Kaffe finns att köpa för den som vill i Kulturhusets restaurang
9:00 -10:30 Några av våra kunder ger sin synvinkel på hållbarhet
ca 10:30-11:00 Paus och mingel. Minimässan pågår i entrén.
11:00-12:00 Inre hållbarhet och sammanfattning av förmiddagen
12:00-13:00 Minimässan pågår i entrén och lunch erbjuds till dem som har anmält sig till stämman
13:00-15:00 (ca) Ekobankens årsstämma

Med reservation för ändringar.

Beskrivning till Kulturhuset i Ytterjärna

Stor internationell konferens med värderingsdrivna banker

gabv summit

Just nu pågår Global Alliance for Banking on Values Summit i Vancouver, Kanada. Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett internationellt nätverk där Ekobanken är medlemmar. Det består av 54 banker och partners som alla arbetar för att skapa en positiv förändring i banksektorn.

Global Alliance for Banking on Values Summit

Nu pågår Global Alliance for Banking on Values Summit. För att fira sitt 10-årsjubileum genomför GABV för första gången en öppen konferens som samlar både bankledare och andra som är intresserade av att diskutera och mötas kring – ”Redefining Banking for a Radically Different Future” – hur kan banker och finansinstitut ta itu med sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar?

Syftet med konferensen är att:

  • Utforska hur värderingsbaserade banker kan hantera sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar.
  • Utforska hur man skapar ett ansvarsfullt och öppet banksystem som kan vara med och stötta de stora utmaningar vi har framför oss.
  • Skapa en diskussion och inspirerande utbyte av genomförbara idéer.

Eftersom konferensen är i Kanada och kräver en lång flygresa avstår vi från att delta, men vi kommer ändå kunna ta del av innehållet och diskussionerna tack vare vårt medlemskap i nätverket.

Läs mer om konferensen och GABV