Förändring i avgifter från 2020

karusell_magasinet_framsida

På grund av att vi har fått höjda kostnader från bankens leverantörer höjs några avgifter från och med 2020:

  • Internetbanken och mobilbanken med betaltjänster m.m. privat (ungdomar 18 – 25 år halva priset, barn gratis) 110 kr/halvår
  • Manuella uttag och överföringar (utom dödsbon) 150 kr/st
  • Fakturabetalningar som bokas manuellt i kassan 150 kr/st

Alla övriga avgifter, både privat och företag, är oförändrade.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Från 7/11: Logga in med Mobilt BankID och QR-kod

bankID

För ökad trygghet inför Ekobanken nu inloggning med QR-kod. Förändringen gäller från 7 november. Med hjälp av QR-koden vet vi att enheten med Mobilt BankID och den dator som du loggar in på befinner sig nära varandra.

Detta är ett sätt att göra det svårare för bedragare att komma över information som sedan kan användas för att utföra ett bedrägeri.

Läs mer om vad förändringen innebär. 

Pressmeddelande: Från ord till handling omkring co2 i finansindustrin

Allt fler banker skriver på FN:s Principles for Responsible Banking. Men för att kunna agera och veta hur mycket de bidrar till den globala uppvärmningen behövs verktyg för att mäta koldioxidutsläppen på ett objektivt och enhetligt sätt i utlånings- och investeringsportföljerna.

Under parollen ”Om du inte kan mäta det… så kan du inte hantera det” har ledande värdedrivna banker ställt sig bakom ”Climate Change Committment”. I detta åtagande har bankerna ställt sig bakom att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlåning och i sina investeringar. Verktyget för detta är PCAF (Partnerskap för Carbon Accounting Finans) och används redan sedan några år av ett antal banker i Holland och nu är målet att få finansinstitutioner över hela världen att agera för att uppnå Parisavtalet.

För att diskutera detta och andra gemensamma frågor kring värdedriven finans träffas bankernas europeiska del av det internationella nätverket Global Alliance for Banking on Values (GABV) 30 september – 1 oktober Denna gång i Stockholm för första gången.

Nätverkets enda svenska medlem, Ekobanken, står värd för ledarna för de europeiska bankerna och mötet äger rum på Rosendals trädgård. Bankerna i GABV har alla det gemensamt att de är transparenta med hur kapitalet i banken används och nu kommer de och förhoppningsvis många andra banker att kunna lägga till en transparens kring koldioxidutsläppen också.

Medverkande banker är bl a Ekobanken, Triodos, GLS, Banca Etica, Alternative Bank Schweiz, Merkur, Cultura bank, Ecology Building Society, MagNet Bank, Charity Bank, Opportunity Bank.

Kontakt:

Kristoffer Lüthi, styrelseordförande Ekobanken, 070-551 77 50
Maria Flock Åhlander, Ekonomi- och hållbarhetschef, vice vd Ekobanken, 070-551 78 56

Kortare tid för utloggning på Internetbanken

Från den 14 september kommer du att loggas ut automatiskt från internetbanken om du varit inaktiv i fem minuter. Detsamma gäller för Mobilbanken. Tidigare skedde automatisk utloggning efter tio minuter. Den här förändringen genomförs på grund av att nya regelverk träder i kraft och som ställer högre säkerhetskrav.

Vi vet att våra företagskunder kommer att märka av detta särskilt och vi beklagar det merarbete som denna förändring eventuellt medför.

Delårsrapport 2019

delårsrapport

Ekobankens delårsrapport för första halvåret 2019 visar på fortsatt positiv utveckling. I januari översteg balansomslutningen för första gången en miljard kronor. Sedan årsskiftet har balansomslutningen ökat med 135 mkr. Resultatet uppgår till 0,7 mkr och räntenettot ökade med 6% sedan årsskiftet. Banken har inte haft några reella kreditförluster under första halvåret.

Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den ekologiska, sociala och kulturella omställning som samhället behöver. Ekobanken är den enda bank i Sverige där kunderna får reda på vad pengarna i banken används till och banken lånar bara ut till företag och organisationer som tar hänsyn till människan och planeten.

Banken gör fördjupade hållbarhetskartläggningar av lånekunderna och kartlägger nu även relationen till Globala Målen. Den tidigare ränterabatten till ekologiska mjölkbönder har utvidgats till att gälla alla ekologiska gårdar och odlingar. Hållbarhetsrabatten på räntan till hållbart byggande av alla slag har fortsatt varit uppskattad.

Omställningslån är en nygammal låneprodukt som riktar sig till företag och föreningar som vill ställa om sin verksamhet i en hållbar riktning, exempelvis till förnybar energi, omställning till ekologisk odling eller hållbara material, cirkulär ekonomi och liknande.

Läs hela delårsrapporten här.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta:

Annika Laurén, vd Ekobanken, annika.lauren@ekobanken.se

Debatt: ”Staten diskriminerar sociala företag”

sedlar

Tiotusentals föreningar i Sverige bedriver affärsmässig verksamhet. Det finns stora möjligheter för ett växande socialt företagande – men då krävs bättre hjälp med finansiering. Staten bör ge Mikrofonden chans att göra detta möjligt.

Det skriver representanter från Mikrofonden, Ekobanken och Coompanion i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 augusti.

Alla som har varit engagerade i socialt företagande i Sverige vet att finansieringen är en akilleshäl. Startar du ett kooperativ hamnar du lätt mellan stolarna hos banker som kräver säkerheter som inte finns och offentliga företagsstöd som inte förstår sig på näringsverksamheter som bedrivs demokratiskt i föreningsform.

Historiskt har det offentliga ansvarat för de sociala frågorna i Sverige. När nu samhällskontraktet omförhandlas och det privata ges större utrymme skapas ett tomrum. Detta märks särskilt på glest befolkade platser där det inte alltid finns någon som tar över när offentliga verksamheter privatiseras. Där kan den sociala ekonomin komma in och skapa innovativa lösningar för att klara samhällsutmaningarna. Civilsamhällesutredningen redovisade att det finns mer än 200 000 föreningar i Sverige och av dem hade cirka 70 000 affärsmässig verksamhet – det ger en bild av potentialen i denna sektor. Men tyvärr är inte våra regelverk och offentliga stödsystem anpassade för att möta dessa hybrider mellan privat företagande och ideellt engagemang.

De senaste åren har vi hjälpt över 70 sociala företag med kreditgarantier och annan finansiering, så att de har kunnat ta ett lån, hyra en lokal eller klara likviditeten, till exempel i projekt med offentliga medel som betalas ut i efterskott. Helt ideellt har vi samlat in kapital främst från civilsamhället, och vi har även fått små projektmedel från offentlig sektor.

I dag är Mikrofonden Sveriges största sociala investerare av riskkapital till sociala företag. Kanske inte mätt i kronor, med tanke på att det handlar om mikrokrediter, men definitivt i antal företag som vi nått.
Den röda tråden bland våra kunder är att de först vänt sig till statliga Almi som erbjuder rådgivning, riskkapital och högrisklån, men där fått svaret att föreningar inte tillhör Almis målgrupp. Även idéburna bolag har vänt sig till oss eftersom Almis medarbetare uppfattar det som att deras uppdrag är stötta företag som sätter privatekonomisk vinst före samhällsekonomisk vinst. Det faktum att föreningar återinvesterar sin vinst i verksamheten, istället för att den plockas ut av ägarna, misstolkas som att de inte förstår att verksamheter behöver gå med överskott för att utvecklas.

Vi ser inte meningen med att staten diskriminerar de sociala företagen på detta sätt. Under förra året tog regeringen fram en strategi för den sociala ekonomin – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation. Det är en lovvärd strategi där regeringen identifierar flera utmaningar för att få idéburna och kooperativa verksamheter att blomstra. Till exempel så behöver det utvecklas fler mötesplatser, inkubatorer, finansieringsalternativ och bättre effektmätning. Sedan dess har såväl Vinnova som Tillväxtverket fått i uppdrag att utreda frågan och utlysa projektmedel för utveckling på området. Det är lovvärt. Men nu väntar vi på de nödvändiga politiska reformerna.

Något av det bästa som hänt de senaste åren för att utveckla den sociala ekonomin i Sverige är den så kallade Överenskommelsen, eller Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ett IOP sätter upp spelregler för bättre samverkan mellan offentlig och ideell sektor. Vi föreslår att vi tillsammans med staten upprättar ett IOP. Så att Mikrofondens arbete för att möjliggöra finansiering av sociala företag ges lika goda förutsättningar som Almis viktiga arbete för att finansiera traditionella företag. På så vis kan vi hjälpa regeringen att nå det globala målet 1.4: att säkerställa allas lika rätt och tillgång till finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Ylva Lundkvist Fridh
vd Mikrofonden Sverige och verksamhetsutvecklare Hela Sverige ska leva

Jan Svensson
ordförande Mikrofonden Sverige

Annika Laurén
vd Ekobanken medlemsbank och vice ordförande Mikrofonden Sverige

Jenny Kowalewski
vd Coompanion Sverige