Ekobanken i Almedalen

almedalen

Ekobanken har som uppgift att finansiera företag som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden. Genom våra seminarier i Almedalen vill vi visa goda exempel och bidra till att föra diskussionen framåt kring det hållbara samhällsbygget

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, sal D24.

Med reservation för ändringar

Tisdag den 2 juli

08:00 Går det att driva bankverksamhet som arbetar för en hållbar utveckling?

Många banker arbetar med fokus på att maximera den finansiella avkastningen och där hänsyn till planeten och människorna riskerar att hamna i skymundan. Samtidigt finns det banker som arbetar med att fullt ut integrera hållbarhet i sin kultur. Hur gör de och hur står de sig i konkurrensen?

Arrangör: Ekobanken

09:00 Varför hindras solel på stora tak?

Om nya byggnader ska göra så stor klimatnytta som möjligt behöver byggnaden ta hänsyn till solcellerna. När vi vill ha solceller på kulturmärkta byggnader är det solcellerna som ska anpassas.
Seminariet visar hur fastighetsbolag, solelbolag och arkitekter skapar både snygga tak och ökar solelen.

Arrangör: Solelkommissionen, Ekobanken,

10:00 Finansiering av sociala innovationer?

Olika former av socialt entreprenörskap och företagande får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla sociala innovationer och få dem att växa behövs tillgång
till kapital. Men idag upplever många sociala företag att det är svårt att få tag i finansiering.

Arrangör: Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige, Ekobanken

11:00 Hur vi kan främja byggemenskaper tillsammans och varför vi bör göra det?

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Vi reder ut begreppen och visar hur kommuner, staten, byggarna och bankerna tillsammans med byggrupperna kan skapa en mångfald av bostadslösningar.

Arrangör: Coompanion, Divercity, Ekobanken

13:00 Vilka affärsmodeller krävs för att det ska byggas solelparker i Sverige?

Solelboomen kom till Sverige 2018. Då byggdes 10 000 nya solelanläggningar, men det tillkom endast fyra anläggningar över 1 MW! Varför byggs det så få solelparker och vilka affärsmodeller krävs för solelparker ska bli en del av solelboomen?

Arrangör: Solkompaniet, Ekobanken

14:00 Vilket ansvar har förskolan och skolan för barnets rätt till sin barndom?

Barnets utrymme beskärs mer och mer både vad gäller omsorg, lek, lärande och därmed barnets utvecklingspotential. De lagar och styrdokument som styr barns vardag gör det ibland svårt att tillhandahålla verksamheter som motsvarar barns behov. Vi belyser detta utifrån tre pedagogiska riktningar.

Arrangör: Trialog Tankesmedja, Ekobanken

16:00 Hur känslan kan skada miljön

Vad händer när politiker fattar beslut utifrån en känsla, antingen den egna eller vad man tror väljarna föredrar, istället för att se till forskningsbelagda fakta? Vilka lösningar går vi miste om? Vilka
konsekvenser kan det få? Gummigranulat respektive kork. Plastpåsar respektive bomullskassar.

Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden), Svensk Däckåtervinning, Ekobanken

17:00 Klimatpositiv – hur då?

Om vi ska nå det globala klimatmålet på 1,5 grader står det klart att tiden är för knapp för att endast reducera utsläpp över tid. Vi måste se till att fånga den koldioxid som redan släppts ut genom att binda mer än vad vi släpper ut.

Arrangör: SVN Sweden, ZeroMission, U&We, Ekobanken

Onsdag den 3 juli

08:00 Farliga förorter, eller?

Ung man skjuten – det är en rubrik vi känner igen. Nästa morgon är samma plats full av skolbarn och en helt vanlig vardag. Hur hanterar vi ”orten” med dåligt rykte eller är det bara en myt?

Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden), Förvaltaren, Ekobanken

10:00 Vad är värde och tillit i de finansiella systemen?

Vi har gått över från fysiska pengar till att bli nästan helt digitala. Parallellt har vi byggt olika plattformar för virtuella värden där förtroende och tillit till olika system är avgörande. Hur kan vi
skapa förtroende och tillit till de institutioner som förvaltar våra ofta imaginära värden?

Arrangör: SVN Sweden, Ekobanken

11:00 Ekologiskt kretsloppsjordbruk, hot mot klimatet – eller räddning?

Ett klimatsmart jordbruk är en nödvändighet för att vi skall klara klimatmålen. Nu hävdas det att ekologiskt jordbruk hotar klimatet genom ett större arealbehov. Är detta sant eller är tvärtom
ekologiskt kretsloppsjordbruk bästa vägen till ett klimatsmart jordbruk?

Arrangör: Trialog Tankesmedja, Ekobanken

13:00 Kan byggemenskaper skapa en större mångfald av bostäder och går de att finansiera?

Det finns en rörelse av människor som samlas i byggemenskaper och som vill skapa sin egen boendemiljö och både vara producenter och konsumenter av sin bostadslösning. Seminariet
kommer att belysa problem och lösningar på hur det går att stimulera en utökad mångfald i bostadsproduktionen.

Arrangör: Divercity, Föreningen för byggemenskaper, Ekobanken

14:00 How can digitalization keep social investing honest?

Impact investing is an increasing market for retail and institutional investors. More and more people are becoming aware of greater societal issues and are willing to consciously choose responsible companies and banks to put their money in.

Arrangör: Oikocredit, Ekobanken

15:00 De lokala initiativens betydelse för en global hållbarhetsagenda

Hur bidrar vi till de globala målen för hållbar utveckling? Och hur kan den nationella politiken skapa goda förutsättningar för och stimulera lokala initiativ som bidrar till Agenda 2030?

Arrangör: Ekobanken, Fairtrade Sverige

16:00 Naturens rättigheter som bas för samhällsbyggandet

Ecocid handlar om att skapa internationell lagstiftning för brott som begås mot naturens rättigheter. I en tid av utrotning av arter, och förstörelse av ekosystem behöver vi helt nya förhållningssätt och lagar. Hur ser nationella och internationella initiativ ut?

Arrangör: End Ecocide Sverige, Ekobanken

 

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Kaserngatan 1, D-huset, sal D 24. Med reservation för ändringar

Remissyttrande på promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

Lagen om medlemsbanker kommer att avvecklas till årsskiftet 2020. I stället ska Ekobanken lyda under Lagen om ekonomiska föreningar (förutom övrig banklagstiftning). Ekobanken har getts tillfälle att yttra sig över förslaget hur detta ska genomföras i lagstiftningen.

Förslag

Ekobanken föreslår att det nya kapitlet 10 a kap i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse kompletteras med ytterligare en bestämmelse. Innebörden av bestämmelsen bör vara att medlemmar som äger högst 500 andelar i en bank inte ska tas med i en utskrift av medlemsregistret när någon vill ta del av det.

Bakgrund till förslaget

Enligt såväl lagen om medlemsbanker som lagen om ekonomiska föreningar ska bankens medlemsregister inklusive inbetalda insatser m.m. vara tillgängligt för var och en som vill ta del av det.
Det innebär att det också är möjligt, för var och en som vill, att få veta vilka som är kunder i en medlemsbank. Detta innebär självfallet både fördelar och nackdelar då transparens och integritet får vägas mot varandra.

I 1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse framgår att enskildas förhållanden till kreditinstitut inte får obehörigen röjas. Detta innefattar även uppgiften om huruvida en enskild är kund i banken eller ej eller så har varit. Syftet med bestämmelsen är att skydda den enskildes integritet vilket i just detta sammanhang är särskilt angeläget då uppgifterna berör den enskildes ekonomiska förutsättningar och förhållanden.

Vi upplever att det finns en motsägelse här som kan vara särskilt besvärande för privatpersoner som gått in med egna insatser i samband med upptagande av lån i banken. Den enskilda kunden ska skyddas av banksekretess men i det aktuella fallet får banksekretessen träda undan för regler om transparens och insyn vilket medför nackdelar för den enskilde konsumenten. Det finns således skäl att undanta uppgifter om mindre kunder och deras insatser vid en avvägning mellan den personliga integriteten och principen om öppenhet och offentlighet.

I Aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap 19§ finns en bestämmelse om att en aktieägare inte ska tas med i en utskrift av aktieboken i ett avstämningsbolag om hans eller hennes aktieinnehav uppgår till högst 500 aktier. Vi tror att en motsvarande bestämmelse för medlemsbanker skulle vara ett lämpligt sätt att hantera motsättningen mellan medlemsregistrets offentlighet och bestämmelserna om banksekretess.

För övrigt ser Ekobanken positivt på förslaget i sin helhet.

Välkommen på frukostseminarium

KAFFE_Kenya_kaffesortering_liggande_Foto Fairtrade Sverige (2)

Vi deltar i Fairtrade Challenge och bjuder tillsammans med Fairtrade in till ett inspirerande frukostseminarium. Kom och träffa oss och lär dig mer om hållbara pengar och Fairtrade.

När: 9 maj kl. 8:30-9:15 (en schysst frukost finns uppdukad från kl. 8:15)
Var: Lilla Nygatan 13, Stockholm
Anmäl dig till karin.runge@ekobanken.se senast 7 maj. Begränsat antal platser, först till kvarn!

Medverkande:

Maria FloDSC_0690ck Åhlander 
Maria är ekonomi- och hållbarhetschef och vice vd på Ekobanken. Ekobanken är en medlemsbank och ägs av drygt 2500 andelsägare och har ca 6000 kunder. Våra kunder är hållbarhetsinriktade företag och föreningar samt privatpersoner som vill veta vad deras pengar arbetar för när de är i banken. Ekobanken är enda banken i Sverige som öppet redovisar sin utlåning.

 

 
hewan-temesghen_staende_med-kaffekoppHewan Temesghen
Hewan är generalsekreterare på Fairtrade Sverige. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling

Omflyttningar i ledningen för Ekobanken

körsbärsblomma

I samband med bankens årsstämma och fullmäktige- samt styrelsemötena i anslutning så beslutades det en del omflyttningar i ledningen.

  • Kristoffer Lüthi som varit vice vd och kreditchef går över till att bli arbetande styrelseordförande och ny vice vd är Maria Flock Åhlander.
  • Annika Laurén kvarstår som vd men planerar att avgå 2020 och styrelsen vill då att Maria Flock Åhlander tar över som vd.
  • Reidar Erlandsson efterträder Kristoffer Lüthi som kreditchef.
  • Maria Rehnborg som är vd för pensionskassan Prometheus valdes in i bankens styrelse och tidigare styrelseordföranden Ulla Herlitz valdes in i fullmäktige tillsammans med Sofia Edgren.
  • Styrelseledamöterna Cecilia Näsman och Pål Alfvegren avgick på egen begäran.
  • Till ny ordförande i fullmäktige valdes Lena Lago och tidigare fullmäktigeordföranden Rüdiger Neuschütz valdes till medlemsrevisor i banken.

Vi önskar alla lycka till i sina nya roller och uppgifter!

Fullsatt på Ekobankens årsstämma

1

Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och deltog på vår årsstämma. Årets stämma hölls i Ytterjärna Kulturhus och dagen började med ett inspirationsseminarium med temat ”Hållbar livsstil”. I kulturhusets foajé hölls en minimässa på samma tema. Under eftermiddagen genomfördes bankens årsstämma, som var till brädden fylld med engagerade medlemmar.

Återigen – ett stort tack. Nu tar vi oss an året som kommer och hoppas vi ses på stämman igen nästa år.2

3


 

Webinar – Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen

kedjehus_16_9

Föreningen för Byggemenskaper bjuder in till konferensen ”Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen” i Uppsala 5-7 april 2019. Vi är med och pratar om byggemenskapernas finansieringsmöjligheter tillsammans med Coompanion och Mikrofonden Väst. Konferensen vänder sig i första hand till dig som är politiker, kommunanställda eller som arbetar professionellt med stadsutveckling. Konferensen är fullbokad men du kan delta via webben. Läs mer om programmet och hur du ansluter dig till webinariet. 

Vi släcker för klimatet

header-eh-2019-1024x380

Vet du vad dina sparpengar går till? Vet du hur dina sparpengar förvaltas? Har du dina sparpengar hos oss vet du det. Men faktum är att hundratals miljarder av sparpengar och pensionssparande investeras i bolag som utvinner kol, olja och gas och det är långt ifrån hållbart. Att vi alla är beroende av jorden vi lever på kan vi vara överens om och om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas fyra jordklot för att få resurserna att räcka till.  Vi är stolta över att vi var den första svenska banken som undertecknade Paris Pladge 2015 och lovade därmed att inte finansiera kolbrytning eller kolkraft.

Nu på lördag den 30 mars kl. 20:30-21:30 släcker vi för klimatet under Earth Hour. Och vi uppmanar dig att göra detsamma. Vill du utmana vänner, familj eller kollegor finns det bra material och information här.