Bokslut för 2010 klart och ny kurs på andelar

Ekobankens styrelse har i dag fastställt bankens bokslut för år 2010 och även fastställt kurs vid köp och försäljning av andelar från och med 2010-01-26.

  • Ny kurs på andelar är 106,0. Tidigare kurs var 104,1.
  • Det betyder att värdet på andelar har ökat för alla de av Ekobankens ägare som har tillkommande insats utöver grundinsatsen.
  • Grundinsatsen 1.000 kr påverkas inte av kursen.
  • Balansomslutningen 31 december 2010 var 426 miljoner kronor. Medelbalansomslutningen ökade med 7%.
  • Inlåning från privatpersoner ökade med 15%.
  • Inlåning från företag och organisationer minskade med 1%.
  • Resultatet före skatt blev 719 tkr .
  • Inga kreditförluster förekom heller detta år.
  • 482 (500) nya konton öppnades 2010.
  • Kapitalbasen har ökat med 1.909 tkr (1.782 tkr) och uppgår nu till 54.795 tkr.

Kommentar

Allt fler privatpersoner upptäcker Ekobanken och vad vi står för. Privatkunderna står nu för 36% av inlåningen från allmänheten. Sedan tidigare är det många företag och organisationer med ekologiska, sociala och kulturella mål som ser Ekobanken som en naturlig samarbetspartner Företagen och organisationerna minskade behållningen på sina konton under 2010 vilket är förståeligt utifrån konjunkturen, men beror också på att flera stora kunder genomförde nybyggen under 2010.

För 2011 förutser vi en fortsatt tillväxt av banken och ett resultat efter skatt på 2-3% av insatskapitalet. För en förhållandevis liten bank som Ekobanken har insättnings-garantin stor betydelse och det är en fördel att den nu höjts till motsvarande hundra tusen euro, alltså uppemot en miljon kronor. Under 2011 kommer vi bland annat att vidare i konkreta samarbeten med andra, såsom Right Livelihood Award, där vi gör gemensamma seminarier med alternativa nobelpristagare, eller Coompanion Sverige, där vi bygger ett gemensamt instrument för garantier till nykooperationen tillsammans med Riksorganisationen Hela Sverige ska Leva!.