Ekobankens program i Almedalen 2018

almedalen

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett digert program den 3-4 juli. Syftet är att belysa aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och att visa på goda exempel.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland,
Adress: Cramérgatan 3, sal B 22

Tisdag 3 juli

8-8.50 Kan cirkulär ekonomi bygga ett hållbart samhälle med plats för alla?

Vad är egentligen cirkulär ekonomi? Varför är cirkulär ekonomi viktigt för Globala Målen? Är cirkulär ekonomi bara något för industrin? Behöver det nya sättet att tänka kompletteras för att ha positiv betydelse även för föreningar, privatpersoner eller banker? Behövs det nya finansieringslösningar?
Arrangörer: Ekobanken, Social Venture Network

9-9.50 Snyggt och energismart – hur blir solceller en självklarhet på våra byggnader?

Om nya byggnader ska göra så stor klimatnytta som möjligt behöver byggnaden ta hänsyn till solcellerna. När vi vill ha solceller på kulturmärkta byggnader är det solcellerna som ska anpassas. Seminariet visar hur fastighetsbolag, solelbolag och arkitekter skapar både snygga tak och ökar solelen.
Arrangörer: Solkompaniet, Ekobanken

10-11.50 – Lek, konstnärligt skapande, digitalisering och lärande -finns det bara en väg?

Vi utgår ifrån den aktuella debatten om hur lärandet påverkas av faktorer som lek, konstnärligt skapande eller digitalisering. Med introduktion från forskningen och från Idéburna Skolors riksförb för vi ett samtal med pedagogiska alternativ som Freinet, Waldorf och Montessori, forskning och politik
Arrangörer: Trialog Tankesmedja, Ekobanken

12-12.50 Hur kan vi finansiera och bygga för hållbar gemenskap?

Vi står inför stora utmaningar när det gäller bostadsbyggande i termer av långsiktighet och hållbarhet. Hur kan vi skapa strukturer för att människor ska kunna samlas i byggemenskaper och komma fram till hållbara lösningar på sitt framtida boende? Hur ska idéerna kunna finansieras?
Arrangörer: Coompanion, Föreningen för byggemenskaper, Ekobanken

13-13.50 Släpp solelen fri – om hur vi kan använda våra tak optimalt

Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Allt fler stora fastighetsägare använder taken för att minska byggnadernas miljöbelastning och förbättra driftnettot. Finns allt på plats för att solelen ska kunna stå för 10 procent av Sveriges elbehov 2030?
Arrangörer: Solelkommissionen, Ekobanken

14–14.50 Hur kan kooperation, ideell- och offentlig sektor stärka den sociala ekonomin?

Olika former av socialt entreprenörskap och företagande får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla verksamheterna och få dem att växa behövs tillgång till kapital. Vi diskuterar olika sätt att investera i idéburna verksamheter, kooperativ, stiftelser och föreningar.
Arrangörer: Coompanion, Mikrofonden Väst, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige, Ekobanken

15-16.50 Hur kan jordbruket bidra till att rädda Östersjön?

Vi utgår ifrån Världsnaturfondens rapport om miljösituationen i Östersjön och jordbrukets betydelse. Vi tar också upp alternativ för en hållbar livsmedelsproduktion, ekologiskt kretsloppsjordbruk och permakultur. Vi avslutar med ett samtal med företrädare för näringen, forskningen och politiken.
Arrangörer: Trialog Tankesmedja, Ekobanken

Onsdag 4 juli

9-9.50 Hur kan bankerna utvecklas i en mer hållbar riktning?

Banker beslås ofta för att maximera den finansiella avkastningen på bekostnad av människor, miljö och etiska riktlinjer. Finns det någon möjlighet att driva en sund bankverksamhet?
Arrangör: Ekobanken

10–10.50 är utmattningsepidemin ett klimathot?

Hur kan samhället och arbetsplatsen stötta engagemang, och hur kan de som brinner lite extra mycket skydda sig från att brinna upp? Hur ska vi kunna lösa klimat- och hållbarhetsutmaningarna om vi inte klarar av att ta hand om människorna?
Arrangörer: Camino, Ekobanken

11-11.50 Hur sprids berättelsen om Sverige som klimatföredöme?

Enligt många bedömare har Sverige oproportionerligt stort inflytande internationellt inflytande i klimatfrågan. Hur bör Sverige nyttja detta? Bör Sverige visa kaxighet och riskera att bli angripna för sina egna klimatfläckar, för att väcka liv i den globala klimatdebatten?
Arrangörer: Camino, Ekobanken

13 – 13.50 Hur integrerade och småskaliga energisystem kan bidra till lokal samhällsutveckling

Lokalsamhällen i Sverige är idag fortfarande starkt beroende av fossila bränslen och storskaligt och avlägset producerad energi – resulterande i stora koldioxidutsläpp, höga överföringsförluster och låg resiliens.
Arrangörer: Ekobanken

14-14.50 Hur arbetar den värdedrivna bank- och finanssektorn för att uppnå de globala målen?

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del i utvecklingen? Hur kan vi investera och spara för en hållbar utveckling?
Arrangörer: Oikocredit, Ekobanken

Filippa Bergin ansvarig för stora kunder och affärsutveckling i Ekobanken

Den 3 maj axlade Filippa Bergin rollen som ansvarig för stora kunder och affärsutveckling i Ekobanken. Hon kommer från en serie tunga kommersiella hållbarhetsroller varav senast som hållbarhetschef på Storebrand. Den nya rollen innebär att Filippa ska stärka Ekobankens position som Sveriges mest hållbara bank, och Ekobankens kunder får ytterligare en hållbarhetsexpert som sin kontakt i banken.

Läs hela pressmeddelandet här

Stabil tillväxt och rimlig värdeökning på andelskapitalet även 2017

Ekobanken växer stabilt år från år – inlåningen ökade 2017 med ca 15 %, utlåningen med närmare 20 %, medlemsinsatserna med drygt 3 miljoner kronor och resultatet ökade värdet av medlemsinsatserna med 2 % så att en tillkommande andel nu har kursen 1 255/1 000. Målsättningen att insatserna ska öka mer i värde än vad man får i avkastning på ett bundet konto har återigen kunnat uppfyllas. Allt fler kunder som vill ha ”äkta vara” i förvaltningen av sina spar- eller transaktionsmedel ansluter sig till Ekobanken.

Bankens ekologiska, sociala och kulturella nytta kan mätas i hur stor del av tillgängliga medel som kan lånas ut. I slutet av 2017 var 96 % av inlåningen utlånad; något som vi betraktar som hög nytta. Privata bolån har ökat under 2017 och visar en att en växande andel privatpersoner gör medvetna val även till vad de betalar sin bolåneränta. Som tidigare år kunde alla kunder uppfylla sina åtaganden och Ekobanken behövde inte ta några kreditförluster.

Liksom de två senaste åren blev Ekobanken även 2017 Sverige-etta i Fair Finance Guides kartläggning av bankernas riktlinjer när det gäller vilka hållbarhetskrav de ställer på företag som de finansierar eller investerar i samt hur transparent bankerna redovisar sitt hållbarhetsarbete.

2018 är det 20 år sedan Ekobanken startade. Det vill vi fira på flera olika sätt under året och vi ser också framför oss att jubiléet kan innebära nya möjligheter att nå och betjäna allt fler nya kunder. Årets stämma kommer att hållas i Ytterjärna den 20 april och ett seminarium planeras till förmiddagen samma dag. Välkomna!

Mobilbanken – läs om uppdateringar

Nu kan du göra flera saker i mobilbanken som tidigare bara har fungerat i internetbanken:
– spara mottagare
– se signerade uppdrag
– ändra namn på konton
För att behålla en god säkerhet behöver mobilbanken på din telefon uppdateras. Lägsta version på mobilbanken som tillåts efter 1 december är version 6.7.0
I samband med detta kommer även stöd för några äldre versioner av operativsystem att tas bort. Nya lägsta krav är 9.3.5 eller nyare (iOS), 5.0.0 eller nyare (Android). Säkerställ att du har de senaste uppdateringarna från din mobiltillverkare. Läs mer här om tekniska krav för att använda internetbanken och mobilbanken.