Ekobankens konton

Ekobanken erbjuder en etisk placering av verksamhetens likviditet och långsiktiga placeringar. Pengarna kan riktas så att de verkar inom hela bankens utlåningsområde eller för något ändamål. Det finns sex olika kontovillkor.

Kontovillkor

Ekokonto

Ekobankens transaktionskonto som avtal om betaltjänster och/eller kontokredit knyts till. Kontot har ingen uppsägningstid och fri dispositionsrätt. Ränta beräknas dag för dag.

Stödkonto

Kontot ger ingen ränta och skapar därmed möjligheter för banken att ge billigare lån till allmännyttiga verksamheter inom det ändamål som kontot riktats till. Tjänster och kredit kan knytas till kontot.

Sparkonto för förening/företag

Passar för överskottslikviditet som ska placeras till bättre ränta utan bindning. Ränta beräknas dag för dag. För anslutning till tjänster används Ekokontot.

Sparbrev med uppsägning

Uppsägning görs skriftligt 1, 3, 6, eller 12 månader i förväg. Valfria belopp kan sättas in. Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto. Förtida uttag är möjliga mot avgift. Minsta uttagsavgift är 100 kronor.

Bundet konto med fast ränta

Bundet konto med fast ränta för hela placeringstiden 1, 2 eller 5 år. En insättning per konto. Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto. Förtida uttag är möjliga mot ränteskillnadsersättning. Minsta uttagsavgift är 300 kronor.

Oikocredit Sparkonto – Stängt för nyöppning

Minsta insättning är 1.000 kr. Uppsägningstid 3 månader. Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto. Förtida uttag är möjliga mot avgift.  Läs mer

Vad ska pengarna verka för:

Exempel på vad motsvarande utlåning går till
Alla bankens ändamål Alla nedanstående utlåningsområden inklusive privatlån.
Ekologiska ändamål Förnybar energi, produktion och förädling av ekologiska, biodynamiska – närodlade livsmedel, ekobyggen, projekt för biologisk mångfald, rättvis handel.
Sociala ändamål Barn- och ungdomsverksamheter såsom förskolor, friskolor, särskolor och skolfartyg. Omsorgsverksamheter med boenden och dagliga verksamheter, komplementära behandlingsformer, verksamheter som stöder människor som vill förändra sina liv, ofta inom ramen för sociala företag.
Kulturella ändamål Kulturhus, kulturföreningar, vuxenutbildning, tidningar, tidskrifter, digital media, religiös verksamhet.
Lokala kontoformer Utlåning inom bankens utlåningsområden till verksamheter inom ett bestämt geografiskt område.
Biståndskonto Biståndskonton skapar ett bidrag till We Effect, Vi-skogen eller föreningen Sofias arbete. Pengarna lånas ut till alla bankens utlåningsområden inklusive privatlån.

Lokala kontoformer

Just nu finns följande lokala kontoformer:

 • Hållbar utveckling i Västra Götaland
 • Hållbar utveckling i Stockholms län
 • Hållbar utveckling i Skåne län
 • Åres Gröna Dalar

Kontroller för att förhindra penningtvätt som banken måste göra enligt lag

Du som företräder en organisation eller ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda den juridiska personen. Dessutom måste banken kontrollera vem eller vilka som äger mer än 25 procent av ett företag och om någon har ett bestämmande inflytande. Du måste också vara beredd att svara på frågor om den juridiska personens verksamhet, dess omsättning och hur man kommer att utnyttja bankens tjänster. Om det är en annan juridisk person som har en ägarandel på mer än 25 procent ska upplysning lämnas om denna organisations eller detta företags huvudägare.

 Skattskyldighet 

Banken behöver ställa frågor om skattskyldighet i USA (1) och i annat land utanför Sverige (2). Se nedan.

1. FATCA för skattskyldiga i USA

Sverige och USA har ingått ett avtal i augusti 2014 om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet ska bankerna redovisa saldon på konton som ägs av personer som är skattskyldiga i USA till sin skattemyndighet, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten. Ekobanken behöver veta om våra kunder är skyldig att betala skatt i USA enligt FATCA. Eftersom FATCA har blivit lag i Sverige, måste Ekobanken följa FATCA.

Den som är skattskyldig i USA (US Person):

 • Person som är bosatt i USA
 • Född i USA
 • Har amerikansk adress i våra kundregister
 • Har amerikanskt telefonnummer i våra kundregister
 • Amerikansk medborgare (även person med dubbelt medborgarskap)
 • Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green card)
 • Företag som är registrerat i USA

Banken måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA, s.k. US Person, och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land eller i undantagsfall direkt till den amerikanska skattemyndigheten.

Därför ställer Ekobanken i samband med kontoöppning ett antal frågor.

Bankerna kan gå till väga på olika sätt när de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera om de berörs av FATCA. Ekobanken har tyvärr ingen möjlighet att avgöra vilken FATCA-kategori du tillhör eller vilken skattestatus du har i USA. Om du behöver hjälp med dessa eller andra skattefrågor bör du vända dig till en skatterådgivare.

Läs mer på Skatteverkets http://www.skatteverket.se/fatca  och  Svenska bankföreningen http://www.swedishbankers.se/Sidor/1_Viktiga%20fr%C3%A5gor/4_FATCA/default.aspx

2. Skattskyldig i annat land än Sverige

Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen; CRS betyder Common Reporting Standard) måste svenska finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. Eftersom CRS har blivit lag i Sverige, måste Ekobanken följa CRS. Det innebär att banken måste fastställa vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i något annat land förutom Sverige och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land, för Sveriges del Skatteverket. Om du är skattskyldig i annat land än Sverige behöver du uppge ditt skatteregistreringsnummer (TIN – Taxpayer Identification Number).

Läs mer på Skatteverkets hemsida http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/338557.html/