Kapitaltäckning och riskhantering

Riskhantering

Information om riskhantering finns i Årsredovisningen för 2016 sidorna 35-38 samt 48-51.

Offentliggörande av information om kapitaltäckning 2017-09-30

Bankens kapitalbas täcker med marginal de föreskrivna minimikapitalkraven inklusive kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker och operativa risker och dels ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten. För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har Ekobanken en egen process för Intern kapitalutvärdering. Processen är ett verktyg som säkerställer att banken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker banken är exponerad för samt gör en bedömning av det interna kapitalbehovet i relation till detta.

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12 inklusive ändringsföreskrifter) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 offentliggörs information om kapitaltäckning och kapitalbuffert.

Se rapporter i högerspalten för Offentliggörande av kapitaltäckning och likviditet. Rapporter sker fyra gånger om året.