Klagomål

För oss på Ekobanken är det viktigt att kunder och medlemmar är nöjda med vårt bemötande och våra tjänster. Om vi inte motsvarar era förväntningar välkomnar vi därför att ni framför era synpunkter till oss. Även annan som vill klaga på bankens verksamhet är välkommen att kontakta banken. Ett sådant klagomål kommer att följa samma process som ett kundklagomål.

Hur gör man för att klaga?

Det enklaste är att ni vänder er till er kontaktperson på Ekobanken eller den medarbetare som ni haft kontakt med och närmast känner förtroende för. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens medarbetare. Detta ger de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram en utredning och lämna ett svar.

Om ni inte är nöjd med det svar ni får kan ärendet prövas på nytt. Skriv då ett brev till banken och beskriv vad ni tycker är fel och vilken medarbetare ni haft kontakt med i ärendet. Ni kan också vända er till VD Annika Laurén, som är klagomålsansvarig.

Man kan alltid vända sig till Allmänna reklamationsnämnden om man är missnöjd med bankens behandling av ett klagomål. Nämnden behandlar ärendet och skickar sedan ut ett beslut till de berörda parterna. Tillsammans med beslutet skickas en broschyr med upplysningar om vad konsumenten kan göra om han eller hon inte är nöjd med beslutet eller om banken inte följer nämndens rekommendation.

Nämnden prövar ärendet efter att ha hämtat in båda parters synpunkter och fattar beslut som blir offentligt. Beslutet är en rekommendation till banken. Nämnden följer sedan upp att banken gett kunden rättelse enligt beslutet.

Läs mer på www.arn.se

Man kan även låta allmän domstol pröva ett ärende.

Information

www.konsumenternas.se finns objektiv och kostnadsfri vägledning om bank och försäkring.

Bankens policy för klagomål innehåller följande:

  • Vi ska aktivt lyssna på en missnöjd kund / medlem
  • Vi ska snabbt och sakligt utreda vad som hänt och besvara klagomålet inom högst 15 dagar eller i särskilda fall högst 35 dagar.
  • Ett skriftligt klagomål ska diarieföras och därefter handläggas av VD
  • Ett muntligt klagomål ska rapporteras skriftligt till VD med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits.
  • I tveksamma fall och i fall av principiell betydelse ska ärendet underställas bankens fullmäktige för yttrande och/eller oberoende expertis och därefter avgöras av styrelsen.
  • Om styrelsens beslut går mot kundens önskemål ska kunden få veta skälen för beslutet.