Vad gör Ekobanken?

Indirekt klimatpåverkan

Ekobankens utlåning påverkar miljön och samhället både positivt och negativt. Vårt mål med utlåningen är att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden. På lång sikt ska Ekobankens miljöpåverkan bli noll eller positiv, jämfört med ett genomsnittligt beteende för branschen. I förlängningen gäller detta även i förhållande till kundernas verksamheter.

För dig som kund finns möjlighet att styra din inlåning till kontoformen Ekologi och klimat där pengarna som sätts in bland annat arbetar med förnybar energiproduktion, ekologiska och biodynamiska initiativ samt rådgivning och forskning.

Eftersom jordbruket och matproduktionen har en nyckelroll i klimatfrågan genom att dagens konventionella produktion och konsumtion står för närmare 40 % av den totala klimatbelastningen ger vi lån till verksamheter och föreningar som verkar inom det ekologiska och biodynamiska jordbruket. De som bedriver ekologisk och biodynamisk odling är fortfarande i minoritet trots att de har väl utvecklade metoder och regler för att skona miljön och klimatet och en djurhållning som vi moraliskt kan stå för. Stödkontoformen Ekologi och klimat, där insättare avstår ränta för att göra det billigare för odlarna att låna, är ett mycket bra och konkret sätt att stötta dessa verksamheter.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En omläggning till ekologisk och biodynamisk odling skulle göra en stor skillnad för klimatet, men det handlar också om energianvändningen. Lösningen är förnybar energiproduktion såsom sol, vind, småskalig vattenkraft och biogas. Bland Ekobankens utlåningsprojekt återfinns flera aktiviteter med att byta ut energianläggningar i skolor, institutioner, hyreshus och villor mot förnybar energi, vilka kräver mycket och stora investeringar.

Ekobanken är den enda banken i Sverige som offentlig redovisar vart pengarna går, så att bankens klimatpåverkan kan följas upp.

Direkt klimatpåverkan

Vår egen direkta miljö- och klimatpåverkan har vi följt sedan 2003. Vi fokuserar på våra tjänste- och arbetsresor, men följer också upp vår energianvändning, pappers- och materialförbrukning samt övriga inköp.

Resor

De klimatutsläpp som kommer från tjänste- och arbetsresor har vi räknat fram sedan 2004. Läs mer>>

För att i det korta perspektivet komma till rätta med dessa utsläpp har vi sedan 2005 klimatkompenserat för våra utsläpp genom trädplanteringsprojekt för familjejordbrukare i Chiapas i södra Mexiko. Att klimatkompensera genom småskalig trädplantering går helt i linje med våra värderingar eftersom dessa projekt också ger sociala och ekologiska mervärden för människorna och jorden på plats.

Energianvändning

Ekobankens uppvärmning sker med direktverkande el som kompletteras med vedeldning under vintern. All el som köps in är Bra Miljömärkt el via Falkenberg och Telge Energi.

Inköp av material och tjänster

Ekobanken har kriterier för inköp av material och varor. Ekologiskt, biodynamiskt, miljö- och rättvisemärkt och närodlat ska prioriteras. Genom dessa medvetna inköp samt genom utlåning till ekologisk och biodynamisk odling bidrar Ekobanken till en bättre markanvändning och biologisk mångfald.

Under 2009 har Ekobanken gjort en leverantörsutvärdering. Genomgången har inte visat några omedelbara behov av förändringar. Resultatet visar att IT-leverantörerna är de viktigaste att följa upp och ställa krav på. Vi kommer att fortsätta arbetet med att påverka dessa leverantörer i positiv riktning. Ekobanken har även möjlighet att minska sin miljöbelastning när elektrisk och elektronisk utrustning ska bytas ut framöver.

Vi lever som vi lär… även i vår vardag.. i det lilla…

Ekobanken arbetar aktivt och kontinuerligt med restproduktshantering genom hushållning av resurser, återvinning samt källsortering. Allt restavfall källsorteras eller komposteras och uttjänta tonerkassetter skickas till leverantören för återvinning.