Andelar i Ekobanken

Genom att bli medlem och ägare i Ekobanken är du med och påverkar bankens utveckling och tar del i bankens resultat. Ju mer eget kapital som finns i banken desto större möjligheter har vi att låna ut av de insatta medlen. På så sätt har en investering i Ekobanken dubbel avkastning för ägarna, både ekonomisk och ideell. Medlemsinsatserna ger Ekobanken möjlighet att växa och genom utlåning till projekt verka för en hållbar framtid.

Magasinet i februari

Kurssättning och rösträtt

Ekobankens medlemsinsatser (andelar) är av två slag:

 • Grundinsats (obligatorisk andel) är 1 000 kr och ger en röst på stämman. Grundinsatsen har ingen kurs utan är alltid 1 000 kr.

Ytterligare andelar, där styrelsen kan fastställa en kurs. Varje ytterligare andel á 1.000 kr ger en röst på stämman. Ingen kan dock ha mer än 10 % av rösterna på stämman.
Läs mer i stadgarna.

Att köpa andelar

När du köper ytterligare andelar i Ekobanken betalar du den aktuella kursen. Historisk kurs på andelarna är inte någon garanti för framtida utveckling eller avkastning utan de kan både öka och minska i värde framöver. Du köper andelar genom att fylla i önskat belopp på en kontoöppningsblankett när du öppnar konto eller så ansöker du på nedan blankett.

Köp av andelar

Ett nytt investeraravdrag har införts från och med den 1 december 2013 vilket innebär att privatpersoner som köper andelar i Ekobanken får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år och eftersom man får dra av hälften i deklarationen gäller detta för köp av andelar ända upp till 1,3 miljoner kronor. Avdraget görs i inkomstslaget kapital med 30 procent och gäller investeringar i företag som inte är börsnoterade. Från 2016 gäller avdraget enbart nya ägare.

De fullständiga reglerna för det nya investeraravdraget finns på: www.skatteverket.se

Låntagares köp av andelar

Ekobanken är en ömsesidig bank och för att låna behöver man köpa in sig i banken enligt följande:

 • Alla låntagare måste ha en grundinsats á 1 000 kr.
 • Ingen ytterligare insats behövs för lån upp till 250 000 kr.
 • För lån över 250 000 kr behöver insats köpas för hela lånebeloppet.
 • För privatlån över 250 000 kr behöver insats köpas med 1 % av hela lånebeloppet, dock max 20 000 kr.
 • För lån till bostadsrättsföreningar eller kooperativa hyresrätter över 250 000 kr behöver insats köpas med 1 % av hela lånebeloppet, dock max 40 000 kr.
 • För kontokrediter, garantier och andra limiter, per år: 1 % av beviljad kredit (gäller från 2016-01-01).
 • För lån till juridiska personer (utom bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrätter):
  • För lånebelopp 0 – 250 000 kr: Ingen extra insats krävs.
  • För lånebelopp 250 000 – 2 miljoner kr: 5 % på hela lånebeloppet.
  • För lånebelopp 2 – 5 miljoner kr: 3 % på den del av lånet som överstiger 2 mkr.
  • För lånebelopp 5 – 10 miljoner kr: 2 % på den del av lånet som överstiger 5 mkr.
  • För lånebelopp över 10 miljoner kr: 1 % på den del av lånet som överstiger 10 mkr

Exempel: Ett företagslån om 12 mkr medför köp av medlemsinsatser om 311 000 kr enligt följande:

 • Grundinsats om 1 000 kr
 • 0 – 2 mkr 5 % = 100 000 kr
 • 2 – 5 mkr 3 % = 90 000 kr
 • 5 – 10 mkr 2 % = 100 000 kr
 • > 10 mkr 1 % = 20 000 kr
 • Summa 311 000 kr

Försäljning av andelar

Om du vill sälja dina andelar genom Ekobanken gäller följande:

 • Den obligatoriska andelen är värd 1 000 kr.
 • För ytterligare andelar blir försäljningspriset den aktuella kursen.
 • Försäljningsavgiften är normalt 3% på försäljningsbeloppet.
 • Vid försäljning av andelar över 1 miljon kronor vänligen kontakta banken.
 • Tidpunkten för försäljning är beroende av i vilken takt det kommer in nya andelsägare.
 • Vinst vid försäljning av andelar beskattas med 30 % enligt reglerna om inkomst av kapital (gäller privatpersoner).
 • Banken lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket du har fått ut netto för din försäljning. Du skall själv deklarera på Blankett K4, D. Övriga värdepapper.
  Försäljningspris är det belopp du erhållit från Ekobanken. Omkostnadsbelopp är det belopp du en gång betalat för insatsen. Redovisa vinsten (till ruta 64) eller förlusten (till ruta 83) i Inkomstdeklaration 1.

Du kan också sälja dina andelar själv och då tar banken ingen avgift. Överlåtelsen måste anmälas till Ekobanken och den nya andelsägaren ska godkännas som medlem innan köpet blir giltigt.

Bokföringsinformation för juridiska personer

Andelar (medlemsinsatser) i Ekobanken ska klassificeras som Anläggningstillgång (Finansiell anläggningstillgång) i årsredovisningen.

Andelarna ska som grundregel tas upp till historiskt anskaffningsvärde i bokföringen. Bara om marknadsvärdet av andelarna minskat i förhållande till anskaffningsvärdet ska man överväga om det bokförda värdet ska justeras.

I not till balansräkningen bör man ta upp vilket kvotvärde och procentuell andel som insatsen representerar i bankens totala kapital. Man kan också nämna kursen. Om andelarna lämnats för försäljning bör det nämnas i noten.

Principer för kurssättning av andelar

Styrelsen kan sätta en kurs på andelarna vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Hittills har detta skett kalenderårsvis och styrelsen har tagit ställning till ny kurs efter att årsbokslutet blivit upprättat och reviderat, i slutet av januari månad.

Vid kurssättningen använder styrelsen dels ett bakåtblickande, dels ett framåtblickande perspektiv. Kursen sätts utifrån bankens egna kapital utifrån det reviderade bokslutet med undantag av grundinsats som saknar kurs och med undantag av utvecklingsfonden. Det egna kapitalet delas med antalet insatser á 1.000 kr och resultatet blir preliminär kurs.

Som nästa steg ska styrelsen titta framåt för att ta ställning till om det finns faktorer som borde tas i beaktande vid kurssättningen och vidtar ev. justering av den preliminära kursen. Faktorer att ta ställning till är innevarande budget och prognos, flerårsbudget samt information från omvärldsanalys exempelvis nya beslut från Finansinspektionen eller ränteprognoser. Därefter fastställs kurs.