Ersättningspolicy

Styrelsens policy för ersättningar

I denna policy anges grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt vilka anställda som kan påverka bankens risknivå. Denna ersättningspolicy omfattar alla anställda och allt som betalas ut inom ramen för en anställning samt till förtroendevalda (styrelse och förtroendekrets).

Fast och rörlig ersättning

I Ekobanken tillämpas endast fast tim-, dag- eller månadslön för anställda. Milersättning och andra kostnadsersättningar är rörliga. Rörlig färdtidsersättning till styrelseledamöter med lång resväg förekommer. Rörliga ersättningar baserade på prestation eller åstadkommet resultat förekommer inte. När bankens resultat så medger kan alla medarbetare få en högre lön i december månad som julgåva.

Beslut om ersättningar

Ersättningar till styrelse och förtroendekrets fastställs av bankens stämma. Styrelsen ska i förekommande fall besluta om styrelseledamöters konsultuppdrag för banken. Ersättningar till verkställande direktör och vice verkställande direktör fastställs av styrelsen, efter beredning av styrelsens ordförande. Ersättningar till övriga medarbetare fastställs av verkställande direktör. Ekobanken omfattas av avtal mellan Huvudmannaförbundet och Medarbetarförbundet.

Styrelseledamöters konsultuppdrag för banken

En styrelseledamot har rätt att, utöver styrelseuppdraget, åta sig tidsbegränsat konsultuppdrag för banken. Sådana uppdrag utgår alltid från styrelsen och rapporteras dit, löpande eller efter avslutat uppdrag. Ledamoten ska inte delta i någon beslutsprocess som gäller konsultuppdraget i styrelsen. Detta gäller uppdrag utöver det ordinarie styrelseuppdraget och det ska definieras om uppdraget är utredande eller om det innebär löpande operativa åtgärder och beslut. Ersättning för uppdrag utöver styrelse- och kommittéarvode kan faktureras från eget bolag.
Konsultarvode fastställs i varje enskilt fall. Det ska ingå i avtalet vilket arvode som utgår och hur omkostnader som är förenade med uppdraget ska täckas samt om banken ska tillhandahålla arbetsplats, utrustning eller dylikt. Bankens hållbarhets- och resepolicy ska följas.

Principer för ersättningar

Styrelsearvodena relaterar till basbeloppet och utgår alltid som lön. Ersättning för styrelseledamots konsultuppdrag får inte överstiga marknadsmässig ersättning. Ersättningar till verkställande direktör fastställs utifrån principen att banken ska kunna inneha nödvändig ledningskompetens. Ersättningar till övriga medarbetare ska vara marknadsmässiga och baseras på medarbetarens ålder, utbildning, relevant yrkeserfarenhet. För anställda i ledande positioner som självständigt ansvarar direkt under verkställande direktör för ett område i banken är även befattningen ett kriterium.

Anställda som kan påverka bankens risknivå

VD, kreditansvarig och ekonomichef ingår i bankens kreditkommitté och har delegation på att fatta kreditbeslut upp till ett belopp som framgår av ”Styrelsens beslutade befogenheter och limiter”.

Uppföljning och kontroll

Externrevisorerna ska årligen granska om bankens ersättningar stämmer överens med denna policy samt rapportera resultatet senast i samband med att årsredovisningen fastställs.

Information och offentliggörande

Denna policy ska vara tillgänglig för alla anställda och får även läggas ut på bankens hemsida.
I bankens årsredovisning ska principerna i denna policy redovisas. Dessutom ska information lämnas om ersättningar till anställda i ledande positioner, utöver de uppgifter som lämnas enligt lag.

Fastställd av styrelsen 2015-11-23