Ersättningspolicy

Styrelsens policy för ersättningar

Denna ersättningspolicy omfattar alla anställda och allt som betalas ut inom ramen för en anställning samt till förtroendevalda (styrelse och förtroendekrets). Policyn innehåller dels vilka ersättningar som finns och dels vem som fattar beslut om respektive ersättning. Dessutom analyseras om det finns anställda som kan påverka bankens riskprofil.

Beslut om ersättningar

Ersättningar till styrelse och förtroendekrets fastställs av bankens stämma. Styrelsen ska i förekommande fall besluta om ersättning för styrelseledamöters konsultuppdrag för banken.
Ersättningar till verkställande direktör och vice verkställande direktör samt till anställda som har övergripande ansvar för någon av företagets kontrollfunktioner fastställs av styrelsen, efter beredning av styrelsens ordförande. Ersättningar till övriga medarbetare fastställs av verkställande direktör. Ekobanken omfattas av avtal mellan Arbetsgivaralliansen och Medarbetareförbundet.

Principer för ersättningar

Rörliga ersättningar baserade på prestation eller åstadkommet resultat förekommer inte i Ekobanken.
Medarbetarnas engagemang är nödvändigt för att kunna bedriva en verksamhet i kontinuerlig utveckling. Ersättningar ska vara ändamålsenliga och satta utifrån de löneprinciper som tillämpas inom banken. Dessa löneprinciper ska vara kända av och förankrade i medarbetargruppen. Banken sätter en gräns för skillnaden mellan lägsta och högsta ersättning till högst gånger fyra. I Ekobanken tillämpas endast fast tim- eller månadslön för anställda.

Ersättningar till verkställande direktör fastställs utifrån principen att banken ska kunna inneha nödvändig ledningskompetens. Ersättningar till övriga medarbetare ska vara marknadsmässiga och baseras på medarbetarens ålder, utbildning och relevant yrkeserfarenhet. För anställda i ledande positioner som ansvarar direkt under verkställande direktör är även befattningen ett kriterium. Inom ramen för lönebudgeten förekommer det att alla medarbetare utom vd och vice vd erhåller ett av vd beslutat lönetillägg som är lika för alla utifrån tjänstgöringsgrad, upp till 10 000 kr, i december månad.
Styrelsearvodena är relaterade till basbeloppet och utgår alltid som lön. Ersättning för styrelseledamots konsultuppdrag får inte överstiga marknadsmässig ersättning.

Styrelseledamöters konsultuppdrag för banken

En styrelseledamot har rätt att, utöver styrelseuppdraget, åta sig tidsbegränsat konsultuppdrag för banken. Sådana uppdrag utgår alltid från styrelsen och rapporteras dit, löpande eller efter avslutat uppdrag. Ledamoten ska inte delta i någon beslutsprocess som gäller konsultuppdraget i styrelsen. Detta gäller uppdrag utöver det ordinarie styrelseuppdraget och det ska definieras om uppdraget är utredande eller om det innebär löpande operativa åtgärder och beslut. Ersättning för uppdrag utöver styrelse- och kommittéarvode kan faktureras från eget bolag. Konsultarvode fastställs i varje enskilt fall. Det ska ingå i avtalet vilket arvode som utgår och hur omkostnader som är förenade med uppdraget ska täckas samt om banken ska tillhandahålla arbetsplats, utrustning eller dylikt. För detta tecknas i så fall ytterligare avtal. Bankens hållbarhets- och resepolicy ska följas.

Analys av anställda som kan påverka bankens riskprofil

Analysen av risker som är förknippade med policyn för ersättningar i banken är att det inte finns anställda som kan påverka riskprofilen utifrån sina ersättningar, eftersom inga rörliga ersättningar som är baserade på prestation förekommer. Detta gäller såväl styrelse som företagsledning, risk- och compliancemedarbetare och kommittéledamöter.

Uppföljning och kontroll

Externrevisorerna granskar om bankens ersättningar stämmer överens med denna policy samt rapporterar resultatet senast i samband med att årsredovisningen fastställs.

Information och offentliggörande

Denna policy ska vara tillgänglig för alla anställda och får även läggas ut på bankens hemsida. I bankens årsredovisning ska principerna i denna policy redovisas. Dessutom ska information lämnas om ersättningar till anställda i ledande positioner, utöver de uppgifter som lämnas enligt lag.

Antagen av styrelsen 2019