Etiska riktlinjer

Inledning

De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd till medarbetarna. Banken skall i sitt agerande alltid tillgodose kraven på sund bankverksamhet, god kreditgivningssed och god affärssed. Styrelse och medarbetare i banken ska i all sin verksamhet i banken och vid utförande av andra uppdrag uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. Företagsledningen ska agera så att den utgör en förebild i etiskt hänseende. Etiska värderingar ska alltid vägas in vid beslutsfattande inom banken.

Värdegrund

Ekobanken vill inte bara bedriva en verksamhet som är etisk, sund och professionell utan har även ambitionen att vara etisk i ytterligare en nivå: Bankens verkan i världen.

Ekobankens värdegrund utgår från en syn på samhället och människan ur tre aspekter. Med vår verksamhet vill vi främja:

  • Ett fritt skapande kulturellt och socialt liv som ger mening och livsutrymme.
  • Människors lika värde, rättigheter och skyldigheter.
  • En produktion av varor och tjänster som svarar mot människors behov och naturens förutsättningar.

Ekobanken vill bidra till samhällets utveckling genom att verka utifrån de koncept för bank som utvecklats internationellt inom Social-Banking-rörelsen. Detta innebär bland annat att Ekobanken vill öka medvetenheten om den enskildes ansvar och möjligheter i samband med pengars kraft i samhället. Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer.

Bankens verksamhet ska stödja människor och verksamheter som vill bidra till ett människovärdigt samhälle. Banken anser att en hållbar utveckling innehåller sådan tillväxt som inte skadar jorden, samhället eller den enskilda människan, nu och i framtiden.

Människosynen i banken ska präglas av en respekt för människans individualitet, såväl förutsättningar som begränsningar. Banken ska använda sina resurser och rutiner med omsorg om människor och miljö. Banken drivs utifrån andra värderingar än maximal vinst.

Förhållandet till bankens kunder

Vid utlåning till projekt och företag ska dessa värderas utifrån verksamhetens ekologiska, sociala eller kulturella mervärden och dess ekonomi. Ekonomisk rådgivning ska ske på ett sakligt och ansvarsfullt sätt och kreditgivning ska ske med beaktande av kundens ekonomiska situation. Genom att all utlåning till projekt publiceras för kunderna, får bankens kunder möjlighet till etiska ställningstaganden vad gäller vad deras pengar verkar för medan de är placerade i banken.

Bankens marknadsföring ska lämna kunderna relevant information. Formuleringar eller budskap som kan missuppfattas eller uppfattas som kritiska gentemot konkurrenter eller andra ska undvikas.

Intressekonflikter

Ekobanken förmedlar inte värdepapper och har ingen egen handel i värdepapper. Risken för intressekonflikter på detta område är därför måttlig.
Vad gäller kreditgivning kan intressekonflikter uppstå. Banken har tydliga regler för jäv vid kreditgivning och annat beslutsfattande. Ärenden i banken genomförs alltid av två medarbetare.

Klagomål

Om klagomål uppstår ska utredningen ske snabbt och sakligt och om beslutet går emot kundens önskemål ska kunden få veta skälen till beslutet. I tveksamma fall och i fall av principiell betydelse ska ärendet underställas Förtroendekretsen, som är bankens fullmäktige, för yttrande före slutgiltigt beslut i styrelsen.

Individen i banken

Etiska värderingar styrs av gott omdöme och individens känsla för vad som är rätt och fel. En god måttstock på om ett fattat beslut eller vidtagen åtgärd uppfyller de krav på etik som ställs på den enskilde är om beslutet eller åtgärden kan förklaras och motiveras inför överordnade, kunder och utomstående. Uppstår problem som aktualiserar etiska frågeställningar, ska de föras vidare i organisationen på lämpligt sätt. Förtroendekretsen har ett särskilt ansvar för att vara medlemmarna och styrelsen behjälpliga med bankens normbildning.

Bankens styrelse och medarbetarna ska i sitt dagliga arbete efter bästa förmåga främja en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ. Initiativ som kan höja den etiska medvetenheten ska uppmuntras. En levande dialog om etiska frågor ska uppmuntras bland medarbetare och förtroendevalda. .

Bankens fysiska omgivning ska vara säker, miljövänlig och estetiskt tilltalande. Det interna arbetet i banken ska ha former som stöder gemenskapsbildning. Medarbetarna ska beredas tillfälle att sätta sig in i bankens ändamål och grundintentioner.

Alla medarbetare ska iaktta bankens hållbarhetspolicy och på sin arbetsplats bidra till att verksamheten kan bedrivas på ett ur miljöhänseende etiskt godtagbart sätt.

Bestämmelser om sekretess, jäv och mutor m.m.

Samtliga medarbetare, styrelseledamöter, ledamöter av förtroendekretsen och uppdragstagare skall vid uppdrags eller anställnings påbörjande skriftligen bekräfta sin kännedom om och respekt för bestämmelserna om tystnadsplikt. Tystnadsplikten består även efter det att ett uppdrag avslutats eller kundförhållande upphört.

En medarbetare får inte handlägga frågor som han/hon, nära anhörig eller närstående företag har ett personligt intresse i. Vid kreditgivning ska jävsreglerna i kreditinstruktionen beaktas.

En medarbetare får inte inlåta sig i spekulationsaffärer eller ingå borgensförbindelser i sådan omfattning att hans/hennes ekonomiska ställning avsevärt kan rubbas. En medarbetare får heller inte för egen eller annans räkning driva affärsrörelse, åta sig anställning eller uppdrag utan ledningens tillåtelse.

Bankens policy mot mutor innebär att ingen får ta emot eller erbjuda obefogade gåvor eller i övrigt ta emot eller erbjuda något som kan bli betraktat som muta.

Rapportering

Vid osäkerhet inför tillämpning av bankens etiska riktlinjer eller när frågeställningar av etisk natur uppstår ska kontakt tas med bankledningen för att diskutera vad som är etiskt godtagbart. Frågan kan därefter föras vidare till styrelsen och Förtroendekretsen.