Etiska riktlinjer

Inledning

De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd till medarbetarna. Styrelse och medarbetare i banken ska i all sin verksamhet i banken och vid utförande av andra uppdrag uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. Företagsledningen ska agera så att den utgör en förebild i etiskt hänseende. Etiska värderingar ska alltid vägas in vid beslutsfattande inom banken.

Människosynen i banken ska präglas av en respekt för människans individualitet, såväl förutsättningar som begränsningar. Diskriminering av människor ska inte förekomma. Bankens verksamhet ska stödja människor och verksamheter som vill bidra till ett människovärdigt samhälle och använda sina resurser och rutiner med omsorg om människor och miljö. Bankens lönsamhet vägs i flera dimensioner; ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Det innebär att den drivs utifrån andra värderingar än maximal ekonomisk vinst. I bankens värdegrundsdokument är dessa motiv ytterligare utvecklade.

Lagar och riktlinjer

Ekobanken skall i sitt agerande alltid tillgodose kraven på sund bankverksamhet, god kreditgivningssed och god affärssed. En grundläggande regel är att banken och dess medarbetare följer de lagar och föreskrifter som på olika sätt reglerar verksamheten. Föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen och andra myndigheter ska inarbetas i bankens styrdokument och rutiner.

Ekobanken vill bidra till samhällets utveckling genom att verka utifrån de koncept för bank som utvecklats internationellt inom Sustainable Banking-rörelsen. Detta innebär bland annat att Ekobanken vill öka medvetenheten om den enskildes ansvar och möjligheter i samband med pengars kraft i samhället.

Ekobanken arbetar med positiva kriterier för utlåningen vilket i sig utesluter verksamheter som bryter mot internationella policyer och riktlinjer för hållbar utveckling. Vi är transparenta med såväl vår utlåningspolicy som med våra låntagare vilket gör att alla kan bilda sig en uppfattning om Ekobanken lever upp till sina målsättningar.

Ekobanken stöder en rad internationella deklarationer, till exempel Rio Declaration, UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business & Human Rights och WWF Gold Standard. En fullständig förteckning finns i dokumentet Komplement och förtydliganden till Ekobankens policydokument.

Förhållandet till bankens kunder

Vid utlåning till projekt och företag ska dessa värderas utifrån verksamhetens ekologiska, sociala eller kulturella mervärden och dess ekonomi. Ekonomisk rådgivning ska ske på ett sakligt och ansvarsfullt sätt och kreditgivning ska ske med beaktande av kundens ekonomiska situation. Genom att all utlåning till projekt publiceras för kunderna, får bankens kunder möjlighet till etiska ställningstaganden vad gäller vad deras pengar verkar för medan de är placerade i banken.

Bankens marknadsföring ska lämna kunderna relevant information. Formuleringar eller budskap som kan missuppfattas eller uppfattas som kritiska gentemot konkurrenter eller andra ska undvikas.

Ekobanken ska inte medverka i transaktioner som kan ifrågasättas med beaktande av gällande skatte- eller annan lagstiftning eller som kan misstänkas härröra från eller utgöra ett led i brottslig verksamhet. Detsamma gäller affärer som medarbetare inte förstår innebörden av. Vid tveksamhet ska Ekobanken avstå från att medverka.

Intressekonflikter

Ekobanken förmedlar inte värdepapper och har ingen egen handel i värdepapper. Risken för intressekonflikter på detta område är därför låg.
Vad gäller kreditgivning kan intressekonflikter uppstå. Banken har tydliga regler för jäv vid kreditgivning och annat beslutsfattande. Ingen person handlägger ensam ett ärende genom hela behandlingskedjan.

En medarbetare får inte inlåta sig i spel- och spekulationsaffärer eller ingå borgensförbindelser i sådan omfattning att hans/hennes ekonomiska ställning avsevärt kan rubbas. En medarbetare får heller inte för egen eller annans räkning driva affärsrörelse, åta sig anställning eller uppdrag utan ledningens tillåtelse. Reglerna innefattar även bisysslor och i vissa fall även uppdrag i föreningslivet et c. Arvoden från styrelseuppdrag för bankens räkning ska tillfalla banken.

Klagomål

Om klagomål uppstår ska utredningen ske snabbt och sakligt och om beslutet går emot kundens önskemål ska kunden få veta skälen till beslutet. Bankens kunder ska behandlas respektfullt, rättvist och konsekvent. I tveksamma fall och i fall av principiell betydelse ska ärendet underställas Förtroendekretsen, som är bankens fullmäktige, för yttrande före slutgiltigt beslut i styrelsen.

Intern information och utbildning

Etiska värderingar styrs av gott omdöme och individens känsla för vad som är rätt och fel. En god måttstock på om ett fattat beslut eller vidtagen åtgärd uppfyller de krav på etik som ställs på den enskilde är om beslutet eller åtgärden kan förklaras och motiveras inför överordnade, kunder och utomstående.

Etiska frågor ska vara ett område där Ekobankens medarbetare har en mycket god kompetens eftersom det är en essentiell del av bankens verksamhet. Information och utbildning sker i hög grad direkt i det dagliga arbetet, men också genom kurser och möten. Genom att diskutera etiska frågor internt i banken, tex när det gäller utlåningen eller hur bankens överlikviditet placeras, övas omdömesbildningen och den noggrannhet i analysen som behövs.

Uppstår problem som aktualiserar etiska frågeställningar, ska de föras vidare i organisationen på lämpligt sätt, t ex på medarbetarmöte eller i förekommande fall i styrelsen. Medarbetarna ska beredas tillfälle att fördjupa sig i bankens ändamål och värdegrund. Bankens styrelse och medarbetarna ska i sitt dagliga arbete efter bästa förmåga främja en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ. Initiativ som kan höja den etiska medvetenheten ska uppmuntras. En levande dialog om etiska frågor ska uppmuntras bland medarbetare och förtroendevalda. Förtroendekretsen har ett särskilt ansvar för att vara medlemmarna och styrelsen behjälpliga med bankens normbildning.
Alla medarbetare ska iaktta bankens hållbarhetspolicy och på sin arbetsplats bidra till att verksamheten kan bedrivas på ett ur miljöhänseende etiskt godtagbart sätt.

Bestämmelser om sekretess, jäv och mutor m.m.

Samtliga medarbetare, styrelseledamöter, ledamöter av förtroendekretsen och uppdragstagare skall vid uppdrags eller anställnings påbörjande skriftligen bekräfta sin kännedom om och respekt för bestämmelserna om tystnadsplikt. Tystnadsplikten består även efter det att ett uppdrag avslutats eller kundförhållande upphört.

En medarbetare får inte handlägga frågor som han/hon, nära anhörig eller närstående företag har ett personligt intresse i. Vid kreditgivning ska jävsreglerna i kreditinstruktionen beaktas.
Bankens policy mot mutor innebär att ingen får ta emot eller erbjuda obefogade gåvor eller i övrigt ta emot eller erbjuda något som kan bli betraktat som muta.

Rapportering

Om viktiga eller principiella etiska frågor uppstår i Ekobankens verksamhet eller runt medarbetarnas agerande ska styrelsen utan dröjsmål informeras om det av VD. VD säkerställer att det finns rutiner så att etiska dilemman eller eventuella brister i efterlevnaden av dessa etiska riktlinjer rapporteras till VD utan dröjsmål. Utöver detta har Ekobanken en separat rutin för Wistleblowing – när medarbetare anonymt vill rapportera oegentligheter.

Uppföljning och kontroll

Intern granskning av efterlevnaden av dessa riktlinjer sker inom ramen för övrig internkontroll och granskning

Senast uppdaterad av styrelsen 2017-10-24