Placeringspolicy

Placeringspolicy för övrig likviditet utöver likviditetsreserven

Placeringar i Ekobanken handlar dels om bankens likviditetsreserv, dels om långsiktig, strategisk placering i aktier och andelar i andra finansiella institut som banken samarbetar med och dels om övrig likviditet. Denna policy hanterar övrig likviditet, medan regler för likviditetsreserven finns i bankens policy för marknadsrisker. Kort kan sägas att likviditetsreserven placeras i Riksbank, annan svensk bank, statspapper eller motsvarande.

Definition av övrig likviditet

Ekobankens finansieringsstrategi är att inte låna upp medel på marknaden utan arbeta med inlåning och eget kapital som finansieringskällor. Övrig likviditet består av medel som överstiger likviditetsreserven som i sin tur ska uppgå till 10 – 20 % av inlåningen, där variationen kan bestå av normala svängningar i likviditeten under året samt den trend i inlåningen som finns.

Regler för placering av övrig likviditet

Placeringarna ska motsvara de förhållningssätt banken har i värdegrund, etiska riktlinjer, hållbarhets-policy och utlåningskriterier. Banken och anlitade förvaltare ska följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investments). Ekobanken vill vidare att företagen följer UN Global Compacts grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption för ett ansvarsfullt företagande. Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Detta innefattar självklart att placering inte sker i företag vars omsättning huvudsakligen härrör från produktion och distribution av tobak, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmaterial och pornografi. Placeringar ska heller inte ske inom fossil energi. Som en ansvarsfull investerare har Ekobanken en uppgift att identifiera och uppmuntra företag som strävar efter en balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig avkastning.

Tillåtna tillgångsslag

  • Konto i annan svensk bank
  • Konto i annan utländsk bank inom Sustainable-banking-sfären
  • Räntebärande värdepapper, såsom statspapper, företagsobligationer, Gröna obligationer, säkerställda obligationer, inklusive räntefonder som motsvarar bankens regler för placering av övrig likviditet
  • Etiska fonder som motsvarar bankens regler för placering av övrig likviditet
  • Direktinvesteringar i företag och organisationer som motsvarar bankens regler för placering av övrig likviditet

Fördelning mellan tillgångsslag

För närvarande har någon fördelning mellan olika tillgångsslag inte fastställts eftersom den större andelen av bankens likviditet utgörs av likviditetsreserven och bankens övriga likviditet i första hand är avsedd för utlåning.

Placeringshorisont och riskhantering

Placeringar av övrig likviditet ska handlas på en reglerad marknad eller vara likvida på motsvarande sätt, eftersom bankens målsättning är att medlen i första hand ska lånas ut.
Hänsyn ska tas till instrumentens och/eller motparternas rating utifrån allmänt vedertagna ratingskalor, exempelvis Moody’s eller Standard & Poor’s. Vid direktinvestering görs en sammanvägd bedömning av rating, finansiell information, avkastningshistorik och övrig tillgänglig information.
Risken ska bedömas som låg och aldrig karaktäriseras som spekulativ. Placering i derivatinstrument eller andra finansiella instrument som på något sätt ökar placeringsportföljens riskprofil ska inte ske. Banken ska inte heller ställa ut derivatinstrument.

Utvärdering

Utvärdering av portföljens avkastning och profil görs i samband med rapporteringen till styrelsen enligt styrelsens årsalmanacka.

Senast uppdaterad av styrelsen 2019