Policy/regler för närståendes, anställdas och uppdragstagares köp och försäljning av andelar i banken

Dessa regler har anpassats till Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående, antagna av föreningen styrelse den 1 september 2010.

Vilka som omfattas av reglerna

Dessa regler gäller för samtliga medarbetare i banken, deras närstående enligt AnmL samt de som räknas upp nedan enligt AnmL.

Fysiska personer som räknas som insynspersoner enligt 3§ AnmL:

 • Ledamot eller suppleant i bankens styrelse
 • Revisor eller revisorssuppleant i banken
 • Ledande befattningshavare eller uppdragstagare om de normalt kan antas ha tillgång till insiderinformation
 • Större delägare som själv eller tillsammans med en eller flera fysiska eller juridiska närstående personer äger minst 10 procent av andelarna i banken

Närstående fysiska och juridiska personer enligt 5§ AnmL:

 • Make/maka eller sambo till insynspersonen
 • Omyndiga barn som står under insynspersonens vårdnad
 • Andra närstående om de har gemensamt hushåll med insynspersonen sedan minst ett år
 • Juridisk person vars verksamhet insynspersonen har ett väsentligt inflytande över och med vilken insynspersonen, eller närstående enligt de fyra punkterna ovan, har en ekonomisk gemenskap. Avser även utländsk juridisk person.

Väsentligt inflytande: Insynspersonen ingår i styrelsen, har en ledande ställning eller är dominerande ägare i den juridiska personen.

Ekonomisk gemenskap: Insynspersonen har själv eller genom närstående eller tillsammans med närstående minst 10 procent av aktierna eller rösterna eller har rätt att uppbära minst 10 procent av avkastningen.

Godkänd tid för köp och försäljning av andelar

 • Godkänd tid är inom en månad efter att styrelsen har behandlat frågan om kurs på andelarna.
 • Man får inte köpa andelar för att sälja inom en månad.
 • Köp vid annan tidpunkt: Beloppet inbetalas. Köp genomförs vid nästkommande godkända tid och avräkning upprättas.
 • Försäljning vid annan tidpunkt: Ett preliminärt belopp kan utbetalas. Försäljning genomförs vid nästkommande godkända tid och avräkning upprättas.

Senast uppdaterad av styrelsen 2019.