Utlåningspolicy

Ekobanken är en medlemsbank och vill därför ha en särskild relation med sina låntagare. Detta framgår av stadgarna och här exemplifieras några element i detta. Enligt stadgarna ska banken i sin verksamhet särskilt arbeta med att lämna och förmedla krediter som främjar en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ samt vid kreditgivning till privatpersoner stimulera till eget sparande. Vid utlåning till projekt och företag ska dessa värderas utifrån verksamhetens ekologiska, sociala eller kulturella mervärden och dess ekonomi.

Större lånekunder med mer än 10 anställda ska även dokumenteras utifrån Ekobankens systematiska bedömning av hållbarhet i krediter inklusive bland annat jämställdhetsfrågor. Låntagare ska följa principerna om motverkande av diskriminering så långt det är rimligt i förhållande till företagets storlek och verksamhet.

Grunden för bankens verksamhet är ömsesidighet. Låntagarna bör inte välja Ekobanken enbart på grund av en lägre låneränta utan också utifrån en önskan att vara kund i en bank med just Ekobankens profil.

Låntagarna bör vara inställda på att lämna så bra säkerhet som möjligt för sina lån. Om det senare skulle bli problem i projektet behöver då detta inte gå ut över bankens övriga verksamhet på samma sätt. Låntagare som senare får överskott av likvida medel, bör känna det naturligt att placera dem i Ekobanken, för att göra det möjligt för andra projekt att få lån.

Banken uppmuntrar kunderna till ömsesidig hjälpsamhet, t ex genom att acceptera många borgenspersoner för ett lån eller att stödja verksamheter som behöver kapital, gåvor eller säkerheter från andra.

Om kreditgivningen i Ekobanken

Utlåningsområden

Ekologiskt Förnybar energi, hållbart kretsloppsjordbruk, produktion, handel och förädling av ekologiska och biodynamiska produkter, hållbart byggande
Socialt Rättvis handel, äldre- och handikappomsorg, verksamheter för människor med funktionshinder eller psykiskt sjuka, missbruks- och beroendevård, terapeutisk verksamhet, sociala företag
Kulturellt Kulturskapande verksamheter såsom idéburna skolor och förskolor, vuxenutbildningar, konstnärlig och andlig verksamhet, forskning

 

Banken kan ge lån till lokala småföretag som uppfyller en lämplig kombination av följande kriterier:

  • Småskaligt hantverk/småindustri
  • Bidrar till lokalsamhället med varor eller tjänster
  • Tillgodoser grundläggande behov för allmännyttiga verksamheter enligt bankens policy
  • Tar emot personer för arbetsträning eller tillgodoser andra sociala behov i närområdet

Transparens

Ekobanken publicerar alla lån till företag, verksamheter och projekt. Deras ekologiska, sociala eller kulturella mervärden ska beskrivas, såväl i intern dokumentation som i publiceringen av krediten, vilket görs individuellt med låntagarens namn, verksamhet och ändamål med lånet.

Styrelsen ska fastställa hur stor del av den totala utlåningen som får gå till privata ändamål. Dessa redovisas endast aggregerat.

Senast uppdaterad av styrelsen 2019