Projekt som kan kategoriseras som omställningslån

Ekobanken har inspirerats av Principerna för gröna obligationer (GBP) och hållbarhetsobligationer som är frivilliga processriktlinjer som förespråkar transparens och redovisning samt främjar integritet i utvecklingen av marknaden för gröna obligationer.

De berättigade gröna projektkategorierna anges inte i någon speciell ordning och inkluderar, men är inte begränsade till:

Utdrag ur Principer för gröna obligationer:

  • Förnybar energi (inklusive produktion, överföring, utrustning och produkter)
  • Energieffektivitet (t.ex. i form av nya och renoverade byggnader, energilagring, fjärrvärme, smarta kraftnät, apparater och produkter)
  • Åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (inklusive minskning av luftutsläpp, kontroll av växthusgasutsläpp, jordsanering, avfallsförebyggande åtgärder, minskning av avfallsmängder, avfallsåtervinning och energi-/utsläppseffektiv omvandling av avfall till energi)
  •  Miljömässigt hållbar förvaltning av levande naturresurser och markanvändning (inklusive miljömässigt hållbart jordbruk, miljömässigt hållbar djurhållning, klimatsmart jordbruksteknik som biologiskt växtskydd eller droppbevattning, miljömässigt hållbart fiske och fiskodling, miljömässigt hållbart skogsbruk, inklusive skogsodling och skogsplantering, samt bevarande eller återställande av naturlandskap)
  • Bevarande av biologisk mångfald på land och i vatten (inklusive skydd av kustnära och marina miljöer samt flodområden)
  • Hållbara transporter (till exempel eldrivna fordon, hybridfordon, kollektivtrafik, järnvägar, icke-motordrivna fordon, multimodala transporter, infrastruktur för fordon som drivs med ren energi samt minskning av skadliga utsläpp)
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten (inklusive hållbar infrastruktur för rent vatten och/eller dricksvatten, spillvattenrening, hållbara urbana dagvattensystem och flodkontroll samt andra former av översvämningsförebyggande åtgärder)
  • Anpassning till klimatförändringar (inklusive informationsstödsystem, som klimatobservationer och system för tidig varning)
  • Miljövänliga produkter och/eller produkter anpassade för den cirkulära ekonomin, produktionstekniker och -processer (till exempel utveckling och införande av miljövänligare produkter med miljömärkning eller miljöcertifiering, resurseffektiva förpackningar och resurseffektiv distribution)
  • Gröna byggnader som uppfyller kraven i regionalt, nationellt eller internationellt erkända standarder eller certifieringar

Källa: https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/