Remissyttrande på promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

Lagen om medlemsbanker kommer att avvecklas till årsskiftet 2020. I stället ska Ekobanken lyda under Lagen om ekonomiska föreningar (förutom övrig banklagstiftning). Ekobanken har getts tillfälle att yttra sig över förslaget hur detta ska genomföras i lagstiftningen.

Förslag

Ekobanken föreslår att det nya kapitlet 10 a kap i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse kompletteras med ytterligare en bestämmelse. Innebörden av bestämmelsen bör vara att medlemmar som äger högst 500 andelar i en bank inte ska tas med i en utskrift av medlemsregistret när någon vill ta del av det.

Bakgrund till förslaget

Enligt såväl lagen om medlemsbanker som lagen om ekonomiska föreningar ska bankens medlemsregister inklusive inbetalda insatser m.m. vara tillgängligt för var och en som vill ta del av det.
Det innebär att det också är möjligt, för var och en som vill, att få veta vilka som är kunder i en medlemsbank. Detta innebär självfallet både fördelar och nackdelar då transparens och integritet får vägas mot varandra.

I 1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse framgår att enskildas förhållanden till kreditinstitut inte får obehörigen röjas. Detta innefattar även uppgiften om huruvida en enskild är kund i banken eller ej eller så har varit. Syftet med bestämmelsen är att skydda den enskildes integritet vilket i just detta sammanhang är särskilt angeläget då uppgifterna berör den enskildes ekonomiska förutsättningar och förhållanden.

Vi upplever att det finns en motsägelse här som kan vara särskilt besvärande för privatpersoner som gått in med egna insatser i samband med upptagande av lån i banken. Den enskilda kunden ska skyddas av banksekretess men i det aktuella fallet får banksekretessen träda undan för regler om transparens och insyn vilket medför nackdelar för den enskilde konsumenten. Det finns således skäl att undanta uppgifter om mindre kunder och deras insatser vid en avvägning mellan den personliga integriteten och principen om öppenhet och offentlighet.

I Aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap 19§ finns en bestämmelse om att en aktieägare inte ska tas med i en utskrift av aktieboken i ett avstämningsbolag om hans eller hennes aktieinnehav uppgår till högst 500 aktier. Vi tror att en motsvarande bestämmelse för medlemsbanker skulle vara ett lämpligt sätt att hantera motsättningen mellan medlemsregistrets offentlighet och bestämmelserna om banksekretess.

För övrigt ser Ekobanken positivt på förslaget i sin helhet.