Om Oikocredit mikrofinansiering

- Vid kreditgivning till mikrobanker tas stor hänsyn till ESG-faktorerna, dvs vi gör en grundlig bedömning av miljöpåverkan, sociala resultat och organisationens affärsmässighet och ledningens förmåga att styra organisationen. (För detta fick vi pris 2010 av CGAP – consultative group to assist the poor, som är ett under Världsbanken fristående organ). Och ja, vi jobbar via lokala mikrofinansinstitutioner – en del av vårt uppdrag är att bygga upp den finansiella sektorn för de som idag inte har tillgång till traditionella banker och banktjänster. Det skulle heller inte vara effektivt för Oikocredit att hantera slutlåntagarna, vi når idag ca 28 miljoner slutlåntagare via drygt 500 mikrofinansinstitutioner.

 

– När det gäller sociala resultat vill vi att man når de människor som inte får krediter eller tillgång till finansiella tjänster från den ”vanliga” finansindustrin. Man ska också tillhandahålla grundläggande företagsekonomiska kunskaper. Därtill ser vi gärna att man erbjuder ytterligare utbildning, hälsovård, barnpassning, eller annat som ger låntagarna mervärde. Vi kallar det ”microfinance plus”.

 

– När vi sätter räntan på krediten till mikrobanken så utgår den ifrån det generella ränteläget i respektive land, eventuell inflation, kapitalkostnad och risk – precis som för andra finansiella institutioner. Man kan sedan få ”rabatt” på räntan om man når människor med speciellt stora behov, eller om man kan påvisa andra mycket positiva sociala eller miljömässiga resultat.

 

– Vår utlåningsränta ligger generellt runt marknadsränta eller något under. Vi är inte en biståndsorgansiation, utan en finansiell institution som gör noggranna affärsmässiga bedömningar av alla projekt vi väljer att finansiera. Med vår målgrupp är det extra viktigt eftersom vi inte gärna kan säga upp en kredit som beviljats, det skulle försätta våra kunder i en än svårare situation än de var tidigare. Har vi beviljat krediten stannar vi länge.. (Det ser man ju bland annat på våra små kreditförluster och våra stora reserver).

 

– I bedömningen av mikrobankerna ingår att titta på deras kundstock, deras utbud av finansiella tjänster och hur höga räntor de tar ut gentemot slutkund. I alla våra kreditavtal finns FNs klientskyddsprinciper inskrivna (CPP) som innebär att man ska ha transparenta räntor, man får inte hänge sig åt oetiska indrivningsmetoder, göra goda kreditbedömningar och motverka överskuldsättning, man ska respektera låntagarnas integritet och slutligen erbjuda reklamation/klagomålshantering.

 

Snitträntorna för rapporteras till en branschgemensam organisation som heter MFTransparency – på deras hemsida redovisas snitträntorna för de mikrobanker bl a Oikocredit finansierar. Det man får komma ihåg när man tittar där och jämför räntor är att de ska relateras till de egna respektive länderna, många låginkomstländer har räntor på 20-30% eller mer, då inflationen ofta är mycket hög. Det här är ett område som vi hela tiden följer upp – det händer att vi måste diskutera med partners om hur de efterlever räntesättningen, men vi vill ju ogärna säga upp krediter – hellre jobba med kunskapsbyggande och dialog så att slutlåntagarna inte hamnar ännu mer i kläm. .www.mftransparency.org. Ytterligare en organisation vi använder för transparens på ränteområdet är MIX Market.

 

– Vi jobbar ju också mycket med kapacitetsuppbyggnad och teknisk assistans till mikrobankerna. Både via samarbetspartners (Svenska kyrkan t ex) och via de fonder vi har själva som byggs upp genom årliga avsättningar från vårt resultat. Det innefattar bl a att bygga lokal kunskap om produktutbud, om hur man når rätt målgrupper och hur man kan jobba inom specifika sektorer. T ex i Indien jobbar vi just nu mycket med kunskapsbyggande kring finansiering av vattenrening och sanitetssystem.

 

– Inom mikrofinanssektorn är Oikocredit en välkänd organisation, med högt anseende, som ofta ligger långt fram när det gäller att utveckla både mätinstrument och praxis för industrin. Som du vet är vi en av världens största finansiärer med privat kapital med våra 6 miljarder kronor utlånade.

 

Hoppas det här är lite svar på frågorna. Det finns mer info på vår internationella hemsida om detta: www.oikocredit.coop