Sista dagarna att kunna nominera till Giraffpriset

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, de­lar från och med 2011 år­li­gen ut Gi­raff­pri­set. Pri­set ska gå till en per­son, ett fö­re­tag el­ler en or­ga­ni­sa­tion som stuc­kit ut hal­sen, gjort nå­got ex­tra mo­digt och trott så starkt på detta att man va­rit vil­lig till ett stort risk­ta­gan­de, ha bru­tit ige­nom mot­stånd. Det ska hand­la om mil­jö, so­ci­alt an­svar el­ler etik och pris­ta­ga­ren ska ha åstad­kom­mit go­da re­sul­tat.

Sista dag för nomineringar är den 31 januari.

Ekobanken är medlem i SVN och bankens VD Annika Laurén är medlem i juryn till Giraffpriset.

Läs mer om hur du kan nominera här

Nominera till Giraffpriset!

Social Venture Network, SVN, delar årligen ut Giraffpriset från och med 2011.

Priset ska gå till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden.

Kontakta www.svnsweden.se eller annika[at]ekobanken.se med din nominering!