Pressmeddelande: Ekobanken kräver förändringar för en hållbar finansiell framtid

Ekobanken presenterar i dag idéer för nödvändiga förutsättningar att skapa hållbar finans

Byggstenar för att möta Parisavtalet och FN:s Globala målen

Att omskapa finansområdet
I dag publicerades rapporten “New Pathways – Building Blocks for a Sustainable Finance Future for Europe” (Nya vägar – byggstenar för en hållbar finansiell framtid för Europa) – en gemensam ansträngning av medlemmarna i Global Alliance for Banking on Values, Finance Watch and Mission 2020. Avsikten med rapporten är att tjäna som input till expertgruppen the High Level Expert Group on Sustainable Finance, som nu är rådgivare till Europiska kommissionen för EU-strategin för hållbar finans. Läs svensk kortversion av vitboken här
Rapporten utvecklar ett antal förslag som riktar sig till ett omskapande av finansområdet och ett upprätthållande av den rätta balansen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga behov. Förslagen är följande:

  • Inkludera EU-medborgare i agendan för ett hållbart finansväsen genom att skapa nya regler för europeiska hållbara fonder som är tillgängliga för alla.
  • För fram transparens som ett mål som verkligen bjuder in och gör det möjligt för intressenter att förstå finansvärlden och stöd ett fokus på vad som är allra viktigast.
  • Justera regelverken som används för att tillförsäkra finansiell stabilitet – så att vi räknar med ett mer holistiskt synsätt på ekonomi, samhälle och miljö som är det som den finansiella stabiliteten vilar på.
  • Utveckla ett diversifierat finansiellt ekosystem för att få den hållbara ekonomin att växa, så att målen i Parisavtalet och FN:s Globala mål kan uppnås. Ett sådant ekosystem består av finansiella institutioner med olika affärsmodeller, investeringshorisonter och riskaptiter; det regleras av ett konsekvent ramverk och det inkluderar varje medborgare och företag.
  • Hållbarhet är kärnan i möjligheterna till värdeskapande i framtiden. Ett hållbart ledarskap behöver stödjas och utbildning och kompetensutveckling i hållbarhet behövs på alla nivåer inom den finansiella sektorn.

About the GABV
The Global Alliance for Banking on Values (GABV) is an independent, growing network of banks using finance to deliver sustainable economic, social and environmental development. Founded in 2009, members include 43 financial institutions and seven strategic partners operating in countries across Asia, Africa, Australia, Latin America, North America and Europe. Collectively the GABV serves more than 41 million customers, holds up to $127 billion of combined assets under management, and is powered by a network of more than 48,000 co-workers. Learn more at www.gabv.org

About Mission 2020
Mission 2020 is a global initiative launched in April 2017 by Christiana Figueres, former Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change and architect of the 2015 Paris Agreement. Mission 2020 aims to bring together political, business and civil society leaders to accelerate efforts to “bend the curve on greenhouse gas emissions by 2020”. The initiative has set out six milestones to achieve by 2020 in order to meet the Sustainable Development Goals by 2030 and net zero emissions by 2050, in energy, infrastructure, transport, land use, industry and finance. Learn more at www.mission2020.global

About Finance Watch
Set up in 2011, Finance Watch is an independent non-profit association with a mission of making finance serve society. It acts as a public interest counterweight to the powerful financial lobby. Its mission is to strengthen the voice of society in the reform of financial regulation by conducting advocacy and presenting public interest arguments to lawmakers and citizens. Finance Watch has 46 member organizations and 30 individual expert members from 14 different countries in Europe. Learn more at www.finance-watch.org

Om Ekobanken medlemsbank
Ekobanken är den svenska representanten för den rörelse som samlas inom GABV, Global Alliance for Banking on Values, Sustainable Banking eller Social Banking som den också kallas. Ekobanken startade 1998 och har växt som en folkrörelse från en liten bas till att i dag ha omkring 5 000 kunder och över 2 100 ägare. Bankens ger lån till verksamheter som levererar ett ekologiskt, socialt eller kulturellt mervärde eller är av stor betydelse för en bygd. Utlåningen till verksamheter och företag publiceras på hemsidan så att de som har sina pengar i banken kan veta vad deras pengar används till. www.ekobanken.se

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se

Pressmeddelande: Intresset för transparent banksparande växer

För 15:e året i rad redovisar Ekobanken tillväxt för sitt hållbarhetsinriktade och transparenta bankkoncept. Under 2013 ökade bankens balansomslutning med 14 procent och även internationellt finns en liknande utveckling hos motsvarande banker.

– Allt fler inser att eget sparkapital på bankkonton inte är neutralt, utan alltid innebär en fullmakt för företag och andra som lånar pengarna att agera på det ena eller andra sättet. Detta kan man själv påverka och det får effekt i vår omvärld ungefär på samma sätt som när man väljer ekologiska produkter eller fair trade, säger Ekobankens VD Annika Laurén.

Under 2013 växte Ekobankens balansomslutning till 625 miljoner kronor, resultatet var positivt och värdet på andelarna i banken steg med 3,7 procent. Under året etablerades ett nytt kontor i Stockholm och bankens internettjänster förbättrades ytterligare.

Ekobanken ger lån till företag, verksamheter eller projekt som är ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara. Som enda bank i Sverige redovisar man utlåningen öppet. Sedan starten 1998 har banken fortfarande inte haft en enda kreditförlust. Ekobanken står också för en allmänt låg riskexponering genom att man bara lånar ut de pengar som faktiskt finns insatta i banken.

Ekobanken är en del av den internationellt växande Social Banking-rörelsen vars affärsmodeller går ut på att balansera de ekonomiska värdena med ekologiska, sociala och kulturella värden på ett transparent sätt. En jämförande studie gjord av Global Alliance for Banking on Values förra året visade att sådana banker över en 10-årsperiod var mer ekonomiskt hållbara och även stod sig väl vad gäller lönsamhet och avkastning, jämfört med några av de största affärsbankerna.

 

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se