Pressmeddelande: Ekobanken kräver förändringar för en hållbar finansiell framtid

Ekobanken presenterar i dag idéer för nödvändiga förutsättningar att skapa hållbar finans

Byggstenar för att möta Parisavtalet och FN:s Globala målen

Att omskapa finansområdet
I dag publicerades rapporten “New Pathways – Building Blocks for a Sustainable Finance Future for Europe” (Nya vägar – byggstenar för en hållbar finansiell framtid för Europa) – en gemensam ansträngning av medlemmarna i Global Alliance for Banking on Values, Finance Watch and Mission 2020. Avsikten med rapporten är att tjäna som input till expertgruppen the High Level Expert Group on Sustainable Finance, som nu är rådgivare till Europiska kommissionen för EU-strategin för hållbar finans. Läs svensk kortversion av vitboken här
Rapporten utvecklar ett antal förslag som riktar sig till ett omskapande av finansområdet och ett upprätthållande av den rätta balansen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga behov. Förslagen är följande:

  • Inkludera EU-medborgare i agendan för ett hållbart finansväsen genom att skapa nya regler för europeiska hållbara fonder som är tillgängliga för alla.
  • För fram transparens som ett mål som verkligen bjuder in och gör det möjligt för intressenter att förstå finansvärlden och stöd ett fokus på vad som är allra viktigast.
  • Justera regelverken som används för att tillförsäkra finansiell stabilitet – så att vi räknar med ett mer holistiskt synsätt på ekonomi, samhälle och miljö som är det som den finansiella stabiliteten vilar på.
  • Utveckla ett diversifierat finansiellt ekosystem för att få den hållbara ekonomin att växa, så att målen i Parisavtalet och FN:s Globala mål kan uppnås. Ett sådant ekosystem består av finansiella institutioner med olika affärsmodeller, investeringshorisonter och riskaptiter; det regleras av ett konsekvent ramverk och det inkluderar varje medborgare och företag.
  • Hållbarhet är kärnan i möjligheterna till värdeskapande i framtiden. Ett hållbart ledarskap behöver stödjas och utbildning och kompetensutveckling i hållbarhet behövs på alla nivåer inom den finansiella sektorn.

About the GABV
The Global Alliance for Banking on Values (GABV) is an independent, growing network of banks using finance to deliver sustainable economic, social and environmental development. Founded in 2009, members include 43 financial institutions and seven strategic partners operating in countries across Asia, Africa, Australia, Latin America, North America and Europe. Collectively the GABV serves more than 41 million customers, holds up to $127 billion of combined assets under management, and is powered by a network of more than 48,000 co-workers. Learn more at www.gabv.org

About Mission 2020
Mission 2020 is a global initiative launched in April 2017 by Christiana Figueres, former Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change and architect of the 2015 Paris Agreement. Mission 2020 aims to bring together political, business and civil society leaders to accelerate efforts to “bend the curve on greenhouse gas emissions by 2020”. The initiative has set out six milestones to achieve by 2020 in order to meet the Sustainable Development Goals by 2030 and net zero emissions by 2050, in energy, infrastructure, transport, land use, industry and finance. Learn more at www.mission2020.global

About Finance Watch
Set up in 2011, Finance Watch is an independent non-profit association with a mission of making finance serve society. It acts as a public interest counterweight to the powerful financial lobby. Its mission is to strengthen the voice of society in the reform of financial regulation by conducting advocacy and presenting public interest arguments to lawmakers and citizens. Finance Watch has 46 member organizations and 30 individual expert members from 14 different countries in Europe. Learn more at www.finance-watch.org

Om Ekobanken medlemsbank
Ekobanken är den svenska representanten för den rörelse som samlas inom GABV, Global Alliance for Banking on Values, Sustainable Banking eller Social Banking som den också kallas. Ekobanken startade 1998 och har växt som en folkrörelse från en liten bas till att i dag ha omkring 5 000 kunder och över 2 100 ägare. Bankens ger lån till verksamheter som levererar ett ekologiskt, socialt eller kulturellt mervärde eller är av stor betydelse för en bygd. Utlåningen till verksamheter och företag publiceras på hemsidan så att de som har sina pengar i banken kan veta vad deras pengar används till. www.ekobanken.se

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se

Ekobankens program i Almedalen 2017

skutaAlmedalsveckan i Visby pågår den 2-9 juli 2017. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder Ekobanken ett digert program den 5-6 juli. Syftet är att belysa aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och visa på goda exempel.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B 22

Onsdag den 5 juli

8:00 – 8:50

Hur kan bank- och finanssektorn bidra till de globala målen?

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del i utvecklingen? Arrangör: Ekobanken Läs mer

9:00 – 9:50

Solelskatten försvinner – boomar solel nu?

Den 1 juli 2017 försvinner solelskatten, vilket öppnar upp för solel på skolor, sjukhus, kontor och bostäder. Innebär det en boom för solel eller är det fler saker som behövs? Arrangörer: Solelkommissionen, Ekobanken Läs mer

10:00 – 10:50

Hur blir fem engagerade människor 20 000 på en vecka?

I valrörelsens start är engagemang en kärnfråga. Individer, företag och civilsamhälle samarbetar redan, ändå rapporteras det om sviktande valdeltagande och lågt samhällsengagemang. Globala I can’t keep quiet visade att det både finns engagemang och kanaler. Vad vill du uppmärksamma så att det hörs? Arrangörer: Camino, Ekobanken Läs mer

11:00 – 11:50

Vad innebär trenden “proteinskiftet” och hur skapar vi en mer hållbar matkultur?

Vi är mitt i ett stort skifte där vi behöver gå över mot att äta mer klimatsmart protein, mer växtbaserat och med större lokal variation. Insekter, maneter, ogräs, havssallad mögelmat är framtidens meny. Men hur går vi vidare och är restaurangbranschen med på spåret? Arrangörer: Camino, Ekobanken Läs mer

12:00 – 12:50

Vad gör dina pengar när du sover?

Privat kapital investeras i globala fonder/aktier och sparas i banker som spekulerar. Då jobbar pengarna utanför vår kontroll. Finns det en problematik med hur vi investerar kapital idag? Hur kan vi investera och spara för en hållbar lokal utveckling? Arrangörer: Ekobanken, Coompanion Sverige, Hela Sverige ska Leva!, JAK Medlemsbank, Mikrofonden Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet Läs mer

13:00 – 13:50

Solelparker – funkar det i Sverige?

Solelparker är vanliga utomlands men är sällsynta i Sverige. Våren 2016 byggdes Sveriges största solelpark. Placering, storlek och teknikval visar att de fungerar även i Sverige. Vad behövs för att solelparker ska bli vanliga i Sverige? Varför är solelparker ett bra sätt att använda mark? Arrangörer: Ekobanken, Solkompaniet, Varberg Energi Läs mer

14:00 – 14:50

Hur kan offentlig sektor investera i social ekonomi?

Social ekonomi, civilsamhället, får en alltmer betydande roll i samhället och för att de ska kunna utvecklas krävs kapital. Vi kommer att diskutera olika sätt att finansiera verksamheter inom den sociala ekonomin. Arrangörer: Ekobanken, Coompanion, Mikrofonden Väst, Mikrofonden Sverige Läs mer

15:00-16:50

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?

En likvärdig utbildning för alla är nödvändigt för ett sammanhållet Sverige. Skolkommissionens betänkande riktar uppmärksamheten på att de utbildningsmässiga klyftorna växer. Men skall vi gå mot en likriktad skola eller kan pedagogisk mångfald bidra till en skola som ger alla chansen. Arrangörer: Ekobanken, Trialog Tankesmedja, Freinetföreningen, Montessoriförbundet, Waldorfskolefederationen Läs mer

17:00 – 17:50

Kan stadsnaturen vara nyttig?

Våra städer växer med rasande fart medan grönytorna minskar med samma takt. Klimatförändringarna med allt häftigare skyfall ställer dessutom staden inför nya utmaningar. Kan naturbaserade lösningar hjälpa oss? Hur beräknar man nyttan av ekosystemtjänster? Arrangörer: Ekobanken, U&We Läs mer

Torsdag den 6 juli

08:00 – 08:50

Hur kan företag bli klimatneutrala – på riktigt?

Att företag vill vara klimatneutrala är mycket lovvärt. Men utan en gemensam bild och ett gemensamt språk riskerar vi att inte kunna ställa om tillräckligt snabbt för ett stabilt klimat. Som företag riskerar man också att bli kritiserad. Begreppet klimatneutralt används på många sätt men vad krävs? Arrangörer: Ekobanken, ZeroMission Läs mer

09:00 – 09:50

Hur kan bank- och finanssektorn verka innanför planetens gränser?

Planetens gränser visar på vilket livsutrymme mänskligheten har inom de gränser som planeten ger oss. De planetära gränserna samverkar i sin tur med det mänskliga livet och de sociala gränserna. Hur kan vi bedriva en hållbar bankverksamhet som verkar inom planetens och mänsklighetens gränser? Arrangör: Ekobanken Läs mer

10:00 – 10:30

Är regeringen på rätt väg med miljömärkning av drivmedel?

Vi tar för givet att vi kan läsa på förpackningen i matbutiken var fisken är fångad eller varifrån köttet kommer. Men på något sätt accepterar vi också utan att blinka att vi inte har en aning om vad vi häller i tanken på vår bil, förutom att det är rätts sorts bränsle. Nu kan detta ändras. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

10:35 – 11:15

Kan morgondagens mobilitet ge nya affärsmodeller?

Transformationen gällande vårt resande har startat. Det pågår mängder av projekt i olika delar av världen och det finns redan några få kommersiella lösningar i drift. Som alltid när det gäller en stor och omvälvande transformation inom ett område så krävs det stöd och utveckling. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

11:20 – 12:00

För att nå målet krävs förändringar av vårt beteende

För att vi ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behövs många åtgärder som påverkar konsumenters och resenärers beteende. Vi kommer att få höra två vittnesmål från representanter som vill förändra, men stöter på svårigheter på grund av existerande hinder. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

12:00 – 13:50

Framtidens mat – vad kan hålla oss inom planetens gränser?

Vad tål klimatet, den biologiska mångfalden eller våra övergödda hav? Kan vi äta kött eller måste alla bli veganer? Vad ryms inom planetens gränser? Odlat kött, insekter, alger eller näringspellets? Vad står egentligen på framtidens meny? Arrangörer: Ekobanken och U&We Läs mer

14:00 – 14:50

Hur hanterar hållbara finansinstitutioner problematiska finansieringsfrågor?

Granskning av banker har fått fler att se över sitt val av bank och söker alternativ där sparande och investeringar bidrar till en positiv samhällsutveckling. Finansinstitutioner med en hållbar värdegrund, ställs ändå inför finansieringsfrågor som inte är lätthanterade utifrån ett ansvarsperspektiv. Arrangörer: Ekobanken, Oikocredit Läs mer

15:00 – 15:50

Vem är intresserad av att ha en vanlig människa som bankkund?

Fler finansiella företag gör banktjänsterna alltmer digitala, så att kunden ska sköta allt själv elektroniskt. Samtidigt blir det allt färre banker som erbjuder helhetslösningar för vanligt folk. Men passar det här för vanliga bankkunder? Blir det människor och behov som faller mellan stolarna? Arrangör: Ekobanken  Läs mer

 

16:00 – 17:50

Maten, jorden, havet och klimatet – leder den nya strategin till en hållbar livsmedelsförsörjning?

En hållbar livsmedelsförsörjning hör till det allra viktigaste. Globalt måste vi säkra tillräckligt med näringsriktig mat åt alla. Men om maten produceras på ett ekologiskt ansvarslös sätt blir det ohållbart. Får vi nu en livsmedelsstrategi som säkrar en ekologiskt hållbar livsmedelsförsörjning? Arrangörer: Ekobanken, Trialog Tankesmedja Läs mer

 

 

rauk