Sista dagarna att kunna nominera till Giraffpriset

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, de­lar från och med 2011 år­li­gen ut Gi­raff­pri­set. Pri­set ska gå till en per­son, ett fö­re­tag el­ler en or­ga­ni­sa­tion som stuc­kit ut hal­sen, gjort nå­got ex­tra mo­digt och trott så starkt på detta att man va­rit vil­lig till ett stort risk­ta­gan­de, ha bru­tit ige­nom mot­stånd. Det ska hand­la om mil­jö, so­ci­alt an­svar el­ler etik och pris­ta­ga­ren ska ha åstad­kom­mit go­da re­sul­tat.

Sista dag för nomineringar är den 31 januari.

Ekobanken är medlem i SVN och bankens VD Annika Laurén är medlem i juryn till Giraffpriset.

Läs mer om hur du kan nominera här