Sociala ändamål

Fristående förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt skolskepp är ett klassiskt utlåningsändamål i Ekobanken. De drivs av engagerade föräldrar och lärare, och är idéburna. De har inget enskilt vinstsyfte, utan allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Ekobanken lånar ut till verksamheter och föreningar som bedriver socialt arbete och vård med fokus på individen och mänskliga värden utan vinstsyfte. Det kan handla om sociala arbetskooperativ, boendegemenskaper, äldrekooperativ eller handikappomsorg. Gemensamt för alla dessa olika verksamheter är viljan till ett så självständigt liv som möjligt med insyn och medbestämmande. Inom området hälsa och vård ryms också rehabilitering för människor som av egen kraft tar sig ur kriminalitet och missbruk.

Globala målen och sociala ändamål

Mål 3: God hälsa och välbefinnande kan relateras till bankens långvariga stöd och utlåning till verksamheter inom vård och omsorg. Ekobankens utlåning till idéburna förskolor, skolor och eftergymnasial utbildning stödjer Mål 4: God utbildning för alla. Banken arbetar aktivt för jämställdhet och med att stödja låneprojekt som ger alla människor, oavsett ålder, kön, ursprung etc. möjlighet att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet, vilket stödjer Mål 5: Jämställdhet samt Mål 10: Minskad ojämlikhet. Ekobankens utlåning till sociala företag samt vård och omsorgsverksamheter har ofta haft stor betydelse för att dessa kunnat starta och växa. I sin tur bidrar detta tydligt till Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt delmålet om sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning, vilket också relaterar till Ekobankens utlåning till fair trade och Oikocredit. Utlåningen till Oikocredit stödjer också Mål 1: Ingen fattigdom.

Arken

Arken Örebro, Johannaskolan och förskolan Viljan.
www.orebrowaldorfskola.se

Byggnadsstiftelsen Haga

Byggnadsstiftelsen Haga tillhandahåller fastigheter för Hagastiftelsens vård av speciellt krävande barn, ungdomar och vuxna på flera vårdenheter.
www.vardingeby.se/haga.html

Solnaskutan

T/S Constantia

Solnaskutan ger barn och ungdomar möjlighet att komma ut på sjön.

www.constantia.se

 

S/Y Ellen

S/Y Ellen

S/Y Ellen används för skolsegling med skolklasser och ungdomar som undervisas i sjömanskap och hantverk ombord.

www.syellen.org

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening på Väddö

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening på Väddö har byggt om ett tidigare kommunalt äldreboende till ett boende med cirka 30 lägenheter som möter dagens krav. www.forenadesolhem.se

Djur och jordbruk viktig del av Guldfällens sociala verksamhet

Stiftelsen Guldfällen hjälper personer med funktionsnedsättning att leva ett så meningsfullt och utvecklande liv som möjligt. Guldfällen sociala arbete är mycket uppskattat av såväl placerande kommuner, anhöriga som huvudpersonerna själva. Det sociala och ekologiska förhållningssättet genomsyrar hela verksamheten. Ett nära samarbete finns med Skillebyholms biodynamiska jordbruk, vilket skapar meningsfulla arbetsuppgifter och bidrar till platsens sociala sammanhållning. De som fortfarande går på gymnasiet gör det ofta på Novalisgymnasiet. www.guldfallen.se

Gustavsfors-Vårviks äldreboende i Dalsland

Haganäs

Haganäs startade 1989 som ett gruppboende för unga vuxna med psykisk utvecklingsstörning. Ända från början fanns strävan att försöka skapa en gemenskap med de människor som under kortare eller längre tid ville bo på Haganäs, vara medarbetare eller båda delar. Haganäs organisation grundar sig på självförvaltning, sättet hur man umgås med varandra, hur man gestaltar vardagen och firar högtider, hur man vårdar omgivningen. www.haganas.se

Hajdes

Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv. Det ligger en mil öster om Klintehamn på Gotland, är ett boende för människor i behov av omsorg och omvårdnad. www.hajdes.se

Hajdes

Helgestahemmet, stiftelsen

Helgestahemmet är en fastighetsförvaltande stiftelse som ställer bostäder och lokaler till förfogande för läkepedagogisk och socialterapeutisk vård och omsorg i Mölnbo.  www.helgesta.se

Hillesgården

Gästhemmet_Hillesgården

I rofylld natur med parker och prunkande örtagårdar ligger gästhemmet och konferens med restaurang och kafé, spa, konsthall, butiker med hantverk och kuriosa samt underhållning med olika gäster. Hillesgården ligger i Skåne och verksamhetens överskott går oavkortat till att hjälpa, glädja och stötta utsatta människor i vårt samhälle. www.hillesgarden.se

Karriär-kraft Service ek för

Karriär-Kraft startade 1996 och verksamheten bedrivs idag i olika kooperativ som alla är medlemmar i en gemensam paraplyorganisation vars målsättning är att stötta människor med eller utan funktionsnedsättningar att hitta inre redskap för att nå sina mål i livet och yrkeslivet. Karriär-Kraft Service ek har som uppgift är att ge service inom utveckling, utbildning, ekonomi och administration till de övriga medlemskooperativ inom karriär-Kraft.
www.karriärkraft.se

Kaveldunet

fredkullaskolan_2 fredkullaskolan fredkullaskolan_3

Kaveldunet Kungälv, Fredkullaskolan och Mikaels barnträdgård.

www.fredkullaskolan.se

Stiftelsen Kristoffergården

Stiftelsen Kristoffergården är en icke vinstdrivande stiftelse som hyr ut lokaler för vård och omsorg i Hölö.

L&H Dina Silviasystrar i Stockholm

Erbjuder dagverksamhet för personer som är över 65 år i Stockholm stad samt har en diagnostiserad demenssjukdom. De erbjuder specialutbildad personal som ger dem bra omhändertagande där samspelet människa, djur och natur blir ett naturligt inslag i deras vardag. www.dinasilviasystrar.se

Lilla My

Förskolan Lilla My ligger i Fransåker, Odensala nära Märsta. Målsättning med verksamheten är att skapa en harmonisk barngrupp med trygga, friska, kreativa och ansvarstagande barn. Varje barn ges utrymme att utveckla sin egen personlighet. Detta uppnås genom fasta rutiner och mycket utevistelse samt genom aktiviteter såsom våtmålning, dockspel, bivax, sagor och berättande samt värnande om den fria leken. All mat lagas från grunden och är ekologiskt. www.lillamyodensala.se

Lunds Waldorfskola

Lunds Waldorfskola grundades 1977 och ligger i Hardeberga, en by strax utanför Lund. Skolan är Idéburen, icke-vinstdrivande skola  som drivs av en stiftelse. I skolans kök tillagas varje dag vegetarisk mat från grunden, så långt som möjligt av biodynamiska, ekologiska och närodlade råvaror. www.lundswaldorfskola.se

Mariagården

Mariagården bedriver socialterapeutiskt LSS-boende och daglig verksamhet. Tillsammans med de boende formar och skapar de en välstrukturerad och vacker totalmiljö, där individualiteten får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar naturskönt beläget i Kassjö by, cirka 2 mil utanför Umeå. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse. www.mariagarden.se

slider_01-edit

Mariaskolan i Järna

Waldorfskola mitt i byn.

www.mariaskolan.nu

Martinskolan i Farsta

www.martinskolan.se

Memfis

Memfis

Boende och dagverksamhet i Vindeln. De äger det före detta hotellet i byn som successivt håller på att rustas upp för att passa de ungdomar som placeras i verksamheten. De skapar både bostadsmöjligheter och arbetstillfällen i glesbygd.

Mikaelgården

Mikaelgården

Läkepedagogisk bygemenskap för barn och familjer. www.mikaelgarden.se

Nibblestiftelsen

Nibblestiftelsen Järna, naturbruksgymnasium.

www.jarnanaturbruksgymnasium.se

Stiftelsen Norrbyvälle

Stiftelsen Norrbyvälle har sedan 1986 erbjudit läkepedagogisk vård för ungdomar.

De arbetar utifrån den antroposofiska människosynen och inriktningen har på senare år kompletterats med socialterapeutisk vård för att passa unga vuxna.
Alla Norrbyvälles dagliga verksamheter – lunch och förädling, kafé, ridterapi, trädgårdsodling och vaktmästeri – grundar sig på att var och en utifrån sin förmåga ska ha ett meningsfullt arbete i en social gemenskap. Arbetsplatserna är belägna i den lantliga miljön kring Skäve by där de kan integrera med andra verksamheter och vara del av ett större sammanhang. www.norrbyvalle.se

Dagverksamheten driver bland annat Skäve Café

Dagverksamheten driver bland annat Skäve Café

 

Nyed Friskola

Nyed friskola

Några föräldrar i Molkom, Värmland, har nyligen startat en fristående förskola med inriktning på en hållbar livsstil – både på ett inre och yttre plan. Föreningen tror och hoppas att den här förskolan och ev. framtida grundskola, kommer att utgöra en anledning för barnfamiljer att flytta till Molkom med omnejd. Det finns även en förhoppning om att den framöver skall utvecklas till en grundskola F-9. Grunden för verksamheten är Skolverkets läroplan för förskolor, inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi, ett holistiskt synsätt, samt NVC principerna. De har med andra ord en större vision om att framöver även kunna öppna flera förskolor/grundskolor med den här inriktningen. www.backafriskola.se

Nyponkulla, förskola i Hölö

Nyponkulla, en liten och personlig förskola i Hölö.

Oikocredit

Oikocredit

Foto: Oikocredit

Oikocredit är ett världsomspännande kooperativt finansinstitut och en av världens största privata finansiärer av utvecklingskrediter. De har idag utestående finansiering på över en 1 miljard euro till sina projektpartners. Via mikrofinanspartners når de över 40 miljoner låntagare i ca 70 länder över hela världen. Större delen av krediterna är finansiering till mikrofinansinstitut (MFIer) och resten är till kooperativ och små och medelstora företag inom huvudsakligen jordbruk, förnybar energi och fair trade. Särskilt fokus läggs på kvinnor och utveckling av landsbygden. Ekobanken erbjuder ett sparkonto med insättningsgaranti som komplement till investeringar som kan göras direkt i Oikocredit. Motsvarande totalsumman på kontona lånar Ekobanken löpande ut till Oikocredit. www.oikocredit.se

Parsifal boende

Företaget äger och förvaltar Gamla Brandstationen i Järna och använder den flexibelt; dels till boende för vårdbehövande som inte passar in i vanliga LSS-bostäder och dels till uthyrning till lokala småföretag och/eller verksamhet enligt LSS.

Pulsa utveckling – din guide till fördjupade naturupplevelser

Naturguiden bedriver turistverksamhet och säljer paketresor i första hand till utländska turister genom att erbjuda långfärdsskridskoturer på vintern och kajakturer på sommaren. Deras målsättning är att erbjuda aktiviteter som ger kunderna fantastiska upplevelser, stärker både grupp och individ och får alla att må en smula bättre. De är kvalitetsmärkta enligt Naturens Bästa och är även med i Ekoturismföreningen.

www.naturguiden.se

Påslakanet Fastighet

Göteborg, Le Mat. www.lemat.se

Returum

Returum

Returum består av en second-hand butik vars främsta syfte är att skapa en arbetsplats där allt och alla får en andra chans. De vill ge möjlighet till arbetsträning och påverka den allmänna medvetna konsumtion för att inte belasta vår miljö. www.facebook.com/returum

Riala Waldorfförening

En liten förskola i Bergshamra. www.rialawaldorf.se

Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse

ställer bostäder och verksamhetslokaler till förfogande för flera vård- och behandlingshem.

Sellj ekonomisk förening

Den ekonomiska föreningen bakom Vägen Ut! Bygg och Snickeri. Verksamheten drivs som ett socialt företag och levererar bygg- och snickeritjänster som skapar arbetstillfällen för människor som är på väg tillbaka in i samhället efter en tidigare bakgrund inom kriminalitet eller missbruk. Verksamheten startades hösten 2010 med stöd av Vägen Ut!-Kooperativen.

Skonaren Linnea

Skonaren Linnea seglar med skolklasser från sjätte klass till gymnasiet där alla får hugga i och hjälpa till efter egen förmåga.

Skonaren Linnea

Skridskofabriken

Skridskofabriken äger kultur- och hantverkslokalerna där Novalisskolan bedriver sin verksamhet, centralt i Järna. www.novalisgymnasiet.se

Solbacken

Waldorfförskola i Märsta som bedriver sin verksamhet i hemlik och ombonad miljö, där de använder sig av enkel naturmaterial i leken och KRAV-producerade råvaror i matlagning.

Solnaskutan

T/S Constantia

Solnaskutan ger barn och ungdomar möjlighet att komma ut på sjön.

www.constantia.se

 

Solvikskolan i Järna

Arbetar med intuitiv pedagogik. I ”skolan för intuitiv pedagogik” övas uppmärksamheten på det egna sinnes- och tankelivet genom rörelselek, musik, bildande konst, improvisation och samtal ur arbetet och övandet. Idéerna till den intuitiva pedagogiken har växt fram under tre årtionden ur erfarenheter med barnen.

www.solvikskolan.se

Stiftelsen Furu

Tillhandahåller en del av bostäderna för Haganäs.

Stiftelsen Högtomt

En byggnadsstiftelse för Årsta Gård som erbjuder läkepedagogiskt boende och skolgång. www.arstagard.se

Stiftelsen Sanna

Stiftelsen Sanna

Stiftelsen Sanna finns i Fjugesta, ett par mil söder om Örebro. Hela verksamheten låter sig inspireras av den antroposofiska livssynen där den individuella personlighetens möjligheter står i centrum. Dei strävar efter att skapa ett självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap. Stiftelsen Sanna är en kombination av boende och daglig verksamhet som drivs enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service. Stiftelsen Sanna består av fyra delar: Hantverkshuset, Sanna gård, Backen och Skättorp. www.stiftelsensanna.se

Stjärnflocka

Stjärnflocka

Stjärnflocka är en förskola som vill bibehålla och utveckla traditionen av kärleksfullt omhändertagande i en lugn, trygg och stimulerande atmosfär. Förskolan drivs av en föräldraförening där föräldrarna deltar aktivt och har direktinflytande. En stor skogstomt med sjöutsikt och gångavstånd till en barnvänligt badstrand ger barnen möjlighet att röra sig i naturen varje dag och uppleva årstidernas växlingar.

Ståthöga Byggnadsstiftelse

Allmännyttig stiftelse som tillhandahåller lokaler för Rudolf Steinerskolan i Norrköping. De skriver på sin hemsida: ”Waldorfpedagogiken är i dag den största alternativa pedagogiken inom det svenska skolväsendet. På Rudolf Steinerskolan i Norrköping har vi utvecklat elever till självständiga individer sedan 1975. Välkommen du också!”

www.rudolfsteinerskolan.se

Umeå waldorfskola

umeå

Grundades 1978 och är en fristående tolvårig skola som omfattar årskurserna 1 till 9, gymnasium, förskola, förskoleklass samt fritidshem.
www.waldorfumea.se

Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter

Uppsala Waldorfskola, förskolan Näktergalen och förskolan Rosengården ligger alla i Håga by utanför Uppsala. På vägen dit åker man förbi hagar med får, hästar och kor och passerar Kung Björns hög med sina bronsåldersbosättningar. Under åren har de haft förmånen att vara på denna vackra plats och den närliggande skogen.www.uppsalawaldorfskola.nu

Grundskola

Vega Montessoriförskola

Ett personalkooperativ som bedriver förskola enligt montessoripedagogik med inslag av Reggio Emilia. Förskolans miljö och atmosfär ska präglas av värme, omtanke och ödmjukhet.

Vidarkliniken

Med det bästa från skolmedicin och antroposofisk läkekonst skapar Vidarkliniken en helhet som främjar läkning av kropp och själ. www.vidarkliniken.se

Vidarstiftelsen

Allmännyttiga Vidarstiftelsen grundades 1962 och har till ändamål att stödja antroposofisk verksamhet såsom utbildning, pedagogik, vetenskaplig forskning och andra projekt som bidrar till en positiv utveckling. Aktuella projekt 2017 är The International Youth Initiative Program (YIP), en ung utbildning i socialt entreprenörskap, Skillebyholm, yrkeshögskola för Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, Järna Akademin som utvecklar olika vuxenutbildningar, Beras, ett östersjöprojekt och utöver detta biståndsprojekt i olika delar av världen. Vidarstiftelsen har sedan starten delat ut stöd på över 150 miljoner kronor.

www.vidarstiftelsen.se

Vidarstiftelsen

Viljans Waldorfförskolor

Stiftelsen Viljan tillhandahåller lokal till förskolan Amanda utanför Kalmar.

Tina Eriksson är verksamhetschef på Villa Karin. Foto: Johan Wingborg

Tina Eriksson är verksamhetschef på Villa Karin. Foto: Johan Wingborg

Villa Karin Göteborg

är ett så kallat halvvägshus för kvinnor.

Dit kommer de som bestämt sig för att bryta med droger och kriminalitet för att under en tid få hjälp med personlig utveckling och planering för framtiden.

Villa Karin ligger på en stor, härlig tomt nära havet med växthus och vedeldad bastu i trädgården.

www.vagenut.coop

Vårdinge By

Vårdinge By är en by på landet med boende och dagverksamhet för handikappade.

I byn finns också Vårdinge By Folkhögskola som har hantverk och konst på programmet.

www.vardinge.fhsk.se

”Vägen ut – från fängelse till sociala arbetskooperativ”

Le Mat 1

Startade år 2002 som ett EU-projekt och har skapat en hel rad kooperativ sedan dess. De senaste tillskotten är Le Mat Bed&Breakfast i centrala Göteborg och Lärjeåns trädgårdar i Angered. Under 2005 utvecklades en metod för värdering av sociala företags samhällsnytta i ekonomiska termer. Det finns en enkel bruksanvisning för hur man kan göra detta på egen hand. En av piloterna i studien var Vägen ut! och det visade sig att samhällsvinsten uppgår till i storleksordningen 1 miljon kr per år och medarbetare. Ur ett socialt investeringsperspektiv förefaller Vägen ut! kooperativen vara utomordentligt lönsamt.

www.vagenut.coop

Örjanskolan, Järna

Örjanskolan i Järna

Skolan arbetar för att i samarbete med hemmen, efter bästa förmåga och med kärlek och respekt, fostra eleverna till fria och ansvarstagande individer i ett demokratiskt samhälle. Vi arbetar för människolivets okränkbarhet, individernas jämlikhet samt för solidaritet med svaga och utsatta. (Ur Örjanskolans värdegrund)

www.orjanskolan.se