Filippa Bergin ansvarig för stora kunder och affärsutveckling i Ekobanken

Den 3 maj axlade Filippa Bergin rollen som ansvarig för stora kunder och affärsutveckling i Ekobanken. Hon kommer från en serie tunga kommersiella hållbarhetsroller varav senast som hållbarhetschef på Storebrand. Den nya rollen innebär att Filippa ska stärka Ekobankens position som Sveriges mest hållbara bank, och Ekobankens kunder får ytterligare en hållbarhetsexpert som sin kontakt i banken.

Läs hela pressmeddelandet här

Stabil tillväxt och rimlig värdeökning på andelskapitalet även 2017

Ekobanken växer stabilt år från år – inlåningen ökade 2017 med ca 15 %, utlåningen med närmare 20 %, medlemsinsatserna med drygt 3 miljoner kronor och resultatet ökade värdet av medlemsinsatserna med 2 % så att en tillkommande andel nu har kursen 1 255/1 000. Målsättningen att insatserna ska öka mer i värde än vad man får i avkastning på ett bundet konto har återigen kunnat uppfyllas. Allt fler kunder som vill ha ”äkta vara” i förvaltningen av sina spar- eller transaktionsmedel ansluter sig till Ekobanken.

Bankens ekologiska, sociala och kulturella nytta kan mätas i hur stor del av tillgängliga medel som kan lånas ut. I slutet av 2017 var 96 % av inlåningen utlånad; något som vi betraktar som hög nytta. Privata bolån har ökat under 2017 och visar en att en växande andel privatpersoner gör medvetna val även till vad de betalar sin bolåneränta. Som tidigare år kunde alla kunder uppfylla sina åtaganden och Ekobanken behövde inte ta några kreditförluster.

Liksom de två senaste åren blev Ekobanken även 2017 Sverige-etta i Fair Finance Guides kartläggning av bankernas riktlinjer när det gäller vilka hållbarhetskrav de ställer på företag som de finansierar eller investerar i samt hur transparent bankerna redovisar sitt hållbarhetsarbete.

2018 är det 20 år sedan Ekobanken startade. Det vill vi fira på flera olika sätt under året och vi ser också framför oss att jubiléet kan innebära nya möjligheter att nå och betjäna allt fler nya kunder. Årets stämma kommer att hållas i Ytterjärna den 20 april och ett seminarium planeras till förmiddagen samma dag. Välkomna!

Mobilbanken – läs om uppdateringar

Nu kan du göra flera saker i mobilbanken som tidigare bara har fungerat i internetbanken:
– spara mottagare
– se signerade uppdrag
– ändra namn på konton
För att behålla en god säkerhet behöver mobilbanken på din telefon uppdateras. Lägsta version på mobilbanken som tillåts efter 1 december är version 6.7.0
I samband med detta kommer även stöd för några äldre versioner av operativsystem att tas bort. Nya lägsta krav är 9.3.5 eller nyare (iOS), 5.0.0 eller nyare (Android). Säkerställ att du har de senaste uppdateringarna från din mobiltillverkare. Läs mer här om tekniska krav för att använda internetbanken och mobilbanken.

Pressmeddelande: Ekobanken kräver förändringar för en hållbar finansiell framtid

Ekobanken presenterar i dag idéer för nödvändiga förutsättningar att skapa hållbar finans

Byggstenar för att möta Parisavtalet och FN:s Globala målen

Att omskapa finansområdet
I dag publicerades rapporten “New Pathways – Building Blocks for a Sustainable Finance Future for Europe” (Nya vägar – byggstenar för en hållbar finansiell framtid för Europa) – en gemensam ansträngning av medlemmarna i Global Alliance for Banking on Values, Finance Watch and Mission 2020. Avsikten med rapporten är att tjäna som input till expertgruppen the High Level Expert Group on Sustainable Finance, som nu är rådgivare till Europiska kommissionen för EU-strategin för hållbar finans. Läs svensk kortversion av vitboken här
Rapporten utvecklar ett antal förslag som riktar sig till ett omskapande av finansområdet och ett upprätthållande av den rätta balansen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga behov. Förslagen är följande:

  • Inkludera EU-medborgare i agendan för ett hållbart finansväsen genom att skapa nya regler för europeiska hållbara fonder som är tillgängliga för alla.
  • För fram transparens som ett mål som verkligen bjuder in och gör det möjligt för intressenter att förstå finansvärlden och stöd ett fokus på vad som är allra viktigast.
  • Justera regelverken som används för att tillförsäkra finansiell stabilitet – så att vi räknar med ett mer holistiskt synsätt på ekonomi, samhälle och miljö som är det som den finansiella stabiliteten vilar på.
  • Utveckla ett diversifierat finansiellt ekosystem för att få den hållbara ekonomin att växa, så att målen i Parisavtalet och FN:s Globala mål kan uppnås. Ett sådant ekosystem består av finansiella institutioner med olika affärsmodeller, investeringshorisonter och riskaptiter; det regleras av ett konsekvent ramverk och det inkluderar varje medborgare och företag.
  • Hållbarhet är kärnan i möjligheterna till värdeskapande i framtiden. Ett hållbart ledarskap behöver stödjas och utbildning och kompetensutveckling i hållbarhet behövs på alla nivåer inom den finansiella sektorn.

About the GABV
The Global Alliance for Banking on Values (GABV) is an independent, growing network of banks using finance to deliver sustainable economic, social and environmental development. Founded in 2009, members include 43 financial institutions and seven strategic partners operating in countries across Asia, Africa, Australia, Latin America, North America and Europe. Collectively the GABV serves more than 41 million customers, holds up to $127 billion of combined assets under management, and is powered by a network of more than 48,000 co-workers. Learn more at www.gabv.org

About Mission 2020
Mission 2020 is a global initiative launched in April 2017 by Christiana Figueres, former Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change and architect of the 2015 Paris Agreement. Mission 2020 aims to bring together political, business and civil society leaders to accelerate efforts to “bend the curve on greenhouse gas emissions by 2020”. The initiative has set out six milestones to achieve by 2020 in order to meet the Sustainable Development Goals by 2030 and net zero emissions by 2050, in energy, infrastructure, transport, land use, industry and finance. Learn more at www.mission2020.global

About Finance Watch
Set up in 2011, Finance Watch is an independent non-profit association with a mission of making finance serve society. It acts as a public interest counterweight to the powerful financial lobby. Its mission is to strengthen the voice of society in the reform of financial regulation by conducting advocacy and presenting public interest arguments to lawmakers and citizens. Finance Watch has 46 member organizations and 30 individual expert members from 14 different countries in Europe. Learn more at www.finance-watch.org

Om Ekobanken medlemsbank
Ekobanken är den svenska representanten för den rörelse som samlas inom GABV, Global Alliance for Banking on Values, Sustainable Banking eller Social Banking som den också kallas. Ekobanken startade 1998 och har växt som en folkrörelse från en liten bas till att i dag ha omkring 5 000 kunder och över 2 100 ägare. Bankens ger lån till verksamheter som levererar ett ekologiskt, socialt eller kulturellt mervärde eller är av stor betydelse för en bygd. Utlåningen till verksamheter och företag publiceras på hemsidan så att de som har sina pengar i banken kan veta vad deras pengar används till. www.ekobanken.se

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se