Värdegrund och policyer

Ekobankens värdegrund utgår från en syn på samhället och människan ur tre aspekter. Med vår verksamhet vill vi främja:

Ett fritt skapande kulturellt och socialt liv som ger mening och livsutrymme.
Människors lika värde, rättigheter och skyldigheter.
En produktion av och handel med varor och tjänster som svarar mot människors behov och naturens förutsättningar.
Ekobanken vill bidra till samhällets utveckling genom att verka utifrån de koncept för bank som utvecklats internationellt inom Social Banking-rörelsen. Detta innebär bland annat att Ekobanken vill öka medvetenheten om den enskildes ansvar och möjligheter i samband med pengars kraft i samhället.

Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Ekobankens medlemmar och ägare möjliggör genom sin medlemsinsats utlåning till projekt i enlighet med bankens utlåningspolicy. Ekobanken gör det möjligt för sina kunder att genom sitt sparande bidra till ett hållbart samhälle.

Ekobanken anser att en hållbar utveckling inte skadar jorden, samhället eller den enskilda människan, nu och i framtiden. Detta tillämpas såväl i förhållande till bankens externa intressenter t ex medlemmar, kunder, myndigheter och samhället i övrigt som för bankens egen utveckling. Den ska ske med bibehållen värdegrund, en sund ekologisk, social och kulturell balans och med bas i en stabil ekonomi.