Medlemmar

Ekobanken ägs av ca 2 800 medlemmar. Fysisk eller juridisk person som vill främja bankens ändamål och stödja dess verksamhet äger rätt att bli medlem. Ansökan om medlemskap sker skriftligen.

Stämma

Ordinarie stämma hålls vanligen i april månad. Kallelse finnes i Goda Affärer som skickas per post till medlemmarna och finns på webbsidan. Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före ordinarie och extra föreningsstämma.

Medlemmarna väljer en fullmäktigekrets. Stämman utser en valberedning för val till fullmäktigekretsen och styrelsen.

Medlemmarna kan lämna motioner till stämman. Dessa ska vara banken tillhanda senast sex veckor före utsatt tid för stämman, för att kunna komma med i kallelsen och behandlas i laga ordning.

Varje andel om 1 000 kr ger en röst på föreningsstämman, men ingen får rösta för mer än 10 procent av de andelar som är företrädda på stämman.