Ekonomi

FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL TKR

Resultaträkningar 2015 2014 2013 2012 2011
Räntenetto 14 420 15 927 14 818 14 185 11 943
Provisioner, netto 202 166 297 124 200
Nettoresultat av finansiella transaktioner -5 -8 - - -
Övriga rörelseintäkter 863 591 524 196 158
Summa rörelseintäkter 15 480 16 676 15 639 14 505 12 301
Allmänna administrationskostnader -14 465 -14 358 -13 436 -11 807 -10 073
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -225 -238 -251 -63 -142
Rörelseresultat 790 2 080 1 952 2 635 2 086
Bokslutsdisposition - - 200 - -
Skatt på årets resultat -191 -495 -450 -699 -583
Årets resultat 599 1 585 1 702 1 936 1 503

Balansräkningar 2015 2014 2013 2012 2011
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 30 020 19 991 - - -
Utlåning till kreditinstitut 178 641 216 153 247 017 211 750 162 701
Utlåning till medlemmar 516 331 445 914 373 015 333 053 325 302
Övriga tillgångar 6 966 7 147 4 856 2 613 1 457
Summa tillgångar 731 958 689 205 624 888 547 416 489 460
Skulder till kreditinstitut 5 630 18 592 8 444 3 666 3 221
Inlåning från allmänheten 646 600 598 061 546 704 477 926 424 234
Övriga skulder och avsättningar 3 345 4 462 4 390 4 933 4 385
Förlagslån 13 101 13 101 14 101 18 101 18 101
Summa skulder 668 676 634 216 573 639 504 626 450 130
Eget kapital 63 282 54 989 51 249 42 790 39 330
Summa skulder och eget kapital 731 958 689 205 624 888 547 416 489 460

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011
Medelomslutning 710 582 657 047 586 152 518 438 457 886
- förändring under året 8% 12% 13% 13% 9%
Affärsvolym (in- o utlåning inkl outnyttjad del av kontokrediter 1 371 652 1 309 087 1 202 760 1 057 355 939 799
Soliditet – beskattat eget kapital i % av balansomslutningen 8,6% 8% 8% 7,8% 8%
Resultat före skatt – i % av medlemsinsatser 1,6% 4,9% 5,3% 7,6% 6,2%
Kvot utlån/inlån 0,79 0,72 0,67 0,70 0,77
Summa risk vägt exponeringsbelopp* 329 968 303 389 288 055 243 925 212 930
Kärnprimärkapitalrelation – kärnprimärkapital i % av riskvägda exponeringsbelopp* 18,9 17,5 - - -
Primärkapitalrelation – primärkapital i % av riskvägda placeringar 19% 18% 18% 18% 18%
Totalkapitalrelation- total kapital i % av riskvägda exponeringsbelopp* 22,8% 21,8% 22,2% 24,6% 26,7%
Placeringsmarginal 2,0% 2,4% 2,5% 2,7% 2,6%
K/I tal(Summa kostnader i relation till räntenetto + rörelseintäkter) 0,95 0,88 0,88 0,82 0,83
Medeltal anställda 14 13 13 12 10
Inlåning per medarbetare 46 588 47 435 42 704 40 133 42 764
Utlåning per medarbetare 36 881 34 301 28 693 27 754 32 530
Personalkostnader i procent av medelomslutning 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,4%

*2015 och 2014 enligt Basel III

Rapporter

Delårsrapport 2016-06-30
Årsredovisning 2015
Delårsrapport 2015-06-30
Årsredovisning 2014
Delårsrapport 2014-06-30
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006