Ekonomi

FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL TKR

Resultaträkningar 2017 2016 2015 2014 2013
Räntenetto 18 918 15 558 14 420 15 927 14 818
Provisioner, netto 471 340 202 166 297
Nettoresultat av finansiella transaktioner -8 5 -5 -8 -
Övriga rörelseintäkter 589 1 006 863 591 524
Summa rörelseintäkter 19 970 16 909 15 480 16 676 15 639
Allmänna administrationskostnader -18 526 -25 115 -14 465 -14 358 -13 436
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -242 -300 -225 -238 -251
Rörelseresultat 1 202 -8 506 790 2 080 1 952
Bokslutsdisposition - - - - 200
Skatt på årets resultat - - -191 -495 -450
Årets resultat 1 202 -8 506 599 1 585 1 702

Balansräkningar 2017 2016 2015 2014 2013
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 30 023 30 012 30 020 19 991 -
Utlåning till kreditinstitut 80 373 99 380 178 641 216 153 247 017
Utlåning till medlemmar 756 468 632 844 516 331 445 914 373 015
Övriga tillgångar 8 211 7 803 6 966 7 147 4 856
Summa tillgångar 875 075 770 039 731 958 689 205 624 888
Skulder till kreditinstitut 27 884 5 750 5 630 18 592 8 444
Inlåning från allmänheten 761 264 682 840 646 600 598 061 546 704
Övriga skulder och avsättningar 3 513 4 098 3 345 4 462 4 390
Förlagslån 13 101 13 101 13 101 13 101 14 101
Summa skulder 805 762 705 789 668 676 634 216 573 639
Eget kapital 69 313 64 250 63 282 54 989 51 249
Summa skulder och eget kapital 875 075 770 039 731 958 689 205 624 888

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013
Resultat före skatt, tkr 1 202 -8 506 790 2 080 1952
Resultat justerat för projektkostnader, tkr - 840 - - -
Medelomslutning 822 557 750 999 710 582 657 047 586 152
- förändring under året 10% 6% 8% 12% 13%
Affärsvolym (in- o utlåning inkl outnyttjad del av kontokrediter 1 649 481 1 448 614 1 371 652 1 309 087 1 202 760
Soliditet – beskattat eget kapital i % av balansomslutningen 7,9% 8,3% 8,6% 8% 8%
Resultat före skatt – i % av medlemsinsatser 2,0% 0,0% 1,6% 4,9% 5,3%
Kvot utlån/inlån 0,96 0,92 0,79 0,72 0,67
Summa riskvägt exponeringsbelopp* 305 016 343 768 329 968 303 378 288 055
Kärnprimärkapitalrelation – kärnprimärkapital i % av riskvägda exponeringsbelopp* 22,3% 18,6% 18,9% 17,5% -
Primärkapitalrelation – primärkapital i % av riskvägda placeringar 22% 19% 19% 18% 18%
Totalkapitalrelation- total kapital i % av riskvägda exponeringsbelopp* 26,4% 22,3% 22,8% 21,8% 22,2%
Placeringsmarginal 2,3% 2,1% 2,0% 2,4% 2,5%
K/I tal(Summa kostnader i relation till räntenetto + rörelseintäkter) 0,94 1,49 0,95 0,88 0,88
Medeltal anställda 15 14 14 13 13
Inlåning per medarbetare 52 610 49 185 46 588 47 435 42 704
Utlåning per medarbetare 50 431 45 203 36 881 34 301 28 693
Personalkostnader i procent av medelomslutning 1,4% 1,5% 1,3% 1,4% 1,4%

*2015 och 2014 enligt Basel III