Ekonomi

topp_ekonomi

Års- och hållbarhetsredovisning

Nu finns Ekobankens års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 publicerad:

 

Ekobankens års- och hållbarhetsredovisning 2018

2018

 

 

FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL TKR

Resultaträkningar 2018 2017 2016 2015 2014
Räntenetto 20 702 18 918 15 558 14 420 15 927
Provisioner, netto 513 471 340 202 166
Nettoresultat av finansiella transaktioner 1 -8 5 -5 -8
Övriga rörelseintäkter 616 589 1 006 863 591
Summa rörelseintäkter 21 832 19 970 16 909 15 480 16 676
Allmänna administrationskostnader -20 436 -18 526 -25 115 -14 465 -14 358
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -141 -242 -300 -225 -238
Resultat före kreditförluster 1 255 1 202 -8 506 790 2 080
Kreditförluster, netto, enligt IFRS9 2 - - - -
Rörelseresultat 1 257 1 202 -8 506 790 2 080
Bokslutsdisposition - - - - -
Skatt på årets resultat - - - -191 -495
Årets resultat 1 257 1 202 -8 506 599 1 585

Balansräkningar 2018 2017 2016 2015 2014
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 30 032 30 023 30 012 30 020 19 991
Utlåning till kreditinstitut 116 391 80 373 99 380 178 641 216 153
Utlåning till medlemmar 810 901 756 468 632 844 516 331 445 914
Övriga tillgångar 7 057 8 211 7 803 6 966 7 147
Summa tillgångar 964 381 875 075 770 039 731 958 689 205
Skulder till kreditinstitut 25 829 27 884 5 750 5 630 18 592
Inlåning från allmänheten 848 826 761 264 682 840 646 600 598 061
Övriga skulder och avsättningar 4 190 3 513 4 098 3 345 4 462
Förlagslån 12 601 13 101 13 101 13 101 13 101
Summa skulder 891 446 805 762 705 789 668 676 634 216
Eget kapital 72 935 69 313 64 250 63 282 54 989
Summa skulder och eget kapital 964 381 875 075 770 039 731 958 689 205

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014
Resultat före skatt, tkr 1 257 1 202 -8 506 790 2 080
Resultat justerat för projektkostnader, tkr - - 840 - -
Medelomslutning 919 728 822 557 750 999 710 582 657 047
- förändring under året 12% 10% 6% 8% 12%
Affärsvolym (in- o utlåning inkl outnyttjad del av kontokrediter 1 819 031 1 649 481 1 448 614 1 371 652 1 309 087
Soliditet – beskattat eget kapital i % av balansomslutningen 7,6% 7,9% 8,3% 8,6% 8%
Resultat före skatt – i % av medlemsinsatser 2,0% 2,0% 0,0% 1,6% 4,9%
Kvot utlån/inlån 0,93 0,96 0,92 0,79 0,72
Summa riskvägt exponeringsbelopp* 389 682 351 274 343 768 329 968 303 378
Kärnprimärkapitalrelation – kärnprimärkapital i % av riskvägda exponeringsbelopp* 18,4% 19,4% 18,6% 18,9% 17,5%
Primärkapitalrelation – primärkapital i % av riskvägda placeringar 18% 19% 19% 19% 18%
Totalkapitalrelation – total kapital i % av riskvägda exponeringsbelopp* 21,6% 22,9% 22,3% 22,8% 21,8%
Placeringsmarginal – räntenetto i % av medelomslutning 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 2,4%
K/I tal(Summa kostnader i relation till räntenetto + rörelseintäkter) 0,94 0,94 1,49 0,95 0,88
Medeltal anställda 15 15 14 14 13
Inlåning per medarbetare 58 310 52 610 49 185 46 588 47 435
Utlåning per medarbetare 54 060 50 431 45 203 36 881 34 301
Personalkostnader i procent av medelomslutning 1,3% 1,4% 1,5% 1,3% 1,4%

*2015 och 2014 enligt Basel III