Ekonomi

FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL TKR

Resultaträkningar 2016 2015 2014 2013 2012
Räntenetto 15 558 14 420 15 927 14 818 14 185
Provisioner, netto 340 202 166 297 124
Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 -5 -8 - -
Övriga rörelseintäkter 1 006 863 591 524 196
Summa rörelseintäkter 16 909 15 480 16 676 15 639 14 505
Allmänna administrationskostnader -25 115 -14 465 -14 358 -13 436 -11 807
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -300 -225 -238 -251 -63
Rörelseresultat -8 506 790 2 080 1 952 2 635
Bokslutsdisposition - - - 200 -
Skatt på årets resultat - -191 -495 -450 -699
Årets resultat -8 506 599 1 585 1 702 1 936

Balansräkningar 2016 2015 2014 2013 2012
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 30 012 30 020 19 991 - -
Utlåning till kreditinstitut 99 380 178 641 216 153 247 017 211 750
Utlåning till medlemmar 632 844 516 331 445 914 373 015 333 053
Övriga tillgångar 7 803 6 966 7 147 4 856 2 613
Summa tillgångar 770 039 731 958 689 205 624 888 547 416
Skulder till kreditinstitut 5 750 5 630 18 592 8 444 3 666
Inlåning från allmänheten 682 840 646 600 598 061 546 704 477 926
Övriga skulder och avsättningar 4 098 3 345 4 462 4 390 4 933
Förlagslån 13 101 13 101 13 101 14 101 18 101
Summa skulder 705 789 668 676 634 216 573 639 504 626
Eget kapital 64 250 63 282 54 989 51 249 42 790
Summa skulder och eget kapital 770 039 731 958 689 205 624 888 547 416

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012
Medelomslutning 750 999 710 582 657 047 586 152 518 438
- förändring under året 6% 8% 12% 13% 13%
Affärsvolym (in- o utlåning inkl outnyttjad del av kontokrediter 1 448 614 1 371 652 1 309 087 1 202 760 1 057 355
Soliditet – beskattat eget kapital i % av balansomslutningen 8,3 % 8,6% 8% 8% 7,8%
Resultat före skatt – i % av medlemsinsatser 0,0 % 1,6% 4,9% 5,3% 7,6%
Kvot utlån/inlån 0,92 0,79 0,72 0,67 0,70
Summa risk vägt exponeringsbelopp* 343 768 329 968 303 389 288 055 243 925
Kärnprimärkapitalrelation – kärnprimärkapital i % av riskvägda exponeringsbelopp* 18,6 % 18,9% 17,5% - -
Primärkapitalrelation – primärkapital i % av riskvägda placeringar 19% 19% 18% 18% 18%
Totalkapitalrelation- total kapital i % av riskvägda exponeringsbelopp* 22,3% 22,8% 21,8% 22,2% 24,6%
Placeringsmarginal 2,1 % 2,0% 2,4% 2,5% 2,7%
K/I tal(Summa kostnader i relation till räntenetto + rörelseintäkter) 1,49 0,95 0,88 0,88 0,82
Medeltal anställda 14 14 13 13 12
Inlåning per medarbetare 49 185 46 588 47 435 42 704 40 133
Utlåning per medarbetare 45 203 36 881 34 301 28 693 27 754
Personalkostnader i procent av medelomslutning 1,5% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5%

*2015 och 2014 enligt Basel III