Ekobankens konton

 

Privatkunder i Ekobanken erbjuds ett transparent och ansvarsfullt sparande. Pengarna kan riktas så att de verkar inom hela bankens utlåningsområde eller särskilt för ekologiska, sociala eller kulturella ändamål.

Kontovillkor

 

Ekokonto

Ekobankens transaktionskonto som avtal om betaltjänster* och/eller kontokredit knyts till. Kontot har ingen uppsägningstid och fri dispositionsrätt. Ränta beräknas dag för dag.

* Avgift för betaltjänster se prislista 
Information om konsumenters rättigheter i samband med betaltjänster finns på www.fi.se

Sparkonto

Ingen uppsägningstid. Ränta beräknas dag för dag. Barn under 18 år får en högre ränta från första kronan.

Stödkonto

Kontot skapar möjligheter för banken att ge ränterabatter till allmännyttiga verksamheter. Alla stödkontoinnehavare får en årlig redovisning över vilka verksamheter som fått stöd. Tjänster* och kredit knyts till kontot.

Sparbrev med uppsägning

Uppsägning görs skriftligt 1, 3, 6 eller 12 månader i förväg. Valfria belopp kan sättas in. Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto. Förtida uttag är möjliga mot avgift. Minsta uttagsavgift är 100 kronor.

Om en grupp sparare sammansluter sina Sparbrev med 12 månaders uppsägningstid till tjänsten Spargemenskap kan gruppen göra förtida uttag utan avgift om alla i gruppen gör det samtidigt. Bra för er som sparar till ett gemensamt projekt!

Bundet konto med fast ränta

Bundet konto med fast ränta för hela placeringstiden 1, 2, eller 5 år. En insättning per konto. Löptiden börjar tre dagar efter att kontot öppnats. Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto. Förtida uttag är möjliga mot ränteskillnadsersättning. Minsta uttagsavgift är 300 kronor.

Oikocredit Sparkonto – Stängt för nyöppning

Minsta insättning är 1.000 kr. Uppsägningstid 3 månader. Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto.  Förtida uttag är möjliga mot avgift (0,1 %) . Läs mer

Skogskonto /skogsskadekonto

Skogskonto och skogsskadekonto ger dig möjlighet att fördela inkomsterna från skogsbruket mellan olika år och därmed utjämna beskattningen. För kontoformerna gäller särskilda lagregler som bl.a. innebär att kontona har en begränsad löptid, se www.skatteverket.se.

Kontohavaren förbinder sig att följa reglerna vid användning av kontot. Medkontohavare medges inte. Avtalen upphör på förfallodagen utan föregående uppsägning och då för banken över kapitalbelopp och ränta till annat konto som kontohavaren har i banken.

Vad ska pengarna verka för

Exempel på vad motsvarande utlåning går till
Alla bankens ändamål  Alla nedanstående utlåningsområden inklusive privatlån.
Ekologiska ändamål Förnybar energi, produktion och förädling av ekologiska, biodynamiska – närodlade livsmedel, ekobyggen, projekt för biologisk mångfald, rättvis handel.
Sociala ändamål  Barn- och ungdomsverksamheter såsom förskolor, friskolor, särskolor och skolfartyg. Omsorgsverksamheter med boenden och dagliga verksamheter, komplementära behandlingsformer, verksamheter som stöder människor som vill förändra sina liv, ofta inom ramen för sociala företag.
Kulturella ändamål Kulturhus, kulturföreningar, vuxenutbildning, tidningar, tidskrifter, digital media, religiös verksamhet.
Lokala kontoformer Utlåning inom bankens utlåningsområden till verksamheter inom ett bestämt geografiskt område.
Biståndskonto  Biståndskonton skapar ett bidrag till We Effect / Vi-skogen eller föreningen Sofias arbete. Pengarna lånas ut till alla bankens utlåningsområden inklusive privatlån.

Lokala kontoformer

Just nu finns följande lokala kontoformer:

 • Hållbar utveckling i Västra Götaland
 • Hållbar utveckling i Stockholms län
 • Hållbar utveckling i Skåne län
 • Åres Gröna Dalar

Identitetskontroll för att förhindra penningtvätt enligt lag

Banken är skyldig att kontrollera identiteten hos dig som vill bli ny kund och öppna konto. För att få mer kunskap om dig kan banktjänstemannen behöva ställa ytterligare frågor för att kunna utföra begärda tjänster. Den information som banken får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och allmänna dataskyddsförordningen.

Skattskyldighet

Banken behöver ställa frågor om skattskyldighet i USA (1) och i annat land utanför Sverige (2). Se nedan.

1. FATCA för skattskyldiga i USA

Sverige och USA har ingått ett avtal i augusti 2014 om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet ska bankerna redovisa saldon på konton som ägs av personer som är skattskyldiga i USA till sin skattemyndighet, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten. Ekobanken behöver veta om våra kunder är skyldig att betala skatt i USA enligt FATCA. Eftersom FATCA har blivit lag i Sverige, måste Ekobanken följa FATCA.

Den som är skattskyldig i USA (US Person):

 • Person som är bosatt i USA
 • Född i USA
 • Har amerikansk adress i våra kundregister
 • Har amerikanskt telefonnummer i våra kundregister
 • Amerikansk medborgare (även person med dubbelt medborgarskap)
 • Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green card)
 • Företag som är registrerat i USA

Banken måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA, s.k. US Person, och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land eller i undantagsfall direkt till den amerikanska skattemyndigheten.

Därför ställer Ekobanken i samband med kontoöppning ett antal frågor.

Bankerna kan gå till väga på olika sätt när de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera om de berörs av FATCA. Ekobanken har tyvärr ingen möjlighet att avgöra vilken FATCA-kategori du tillhör eller vilken skattestatus du har i USA. Om du behöver hjälp med dessa eller andra skattefrågor bör du vända dig till en skatterådgivare.

Läs mer på Skatteverkets http://www.skatteverket.se/fatca  och  Svenska bankföreningen http://www.swedishbankers.se/Sidor/1_Viktiga%20fr%C3%A5gor/4_FATCA/default.aspx

2. Skattskyldig i annat land än Sverige

Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen; CRS betyder Common Reporting Standard) måste svenska finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. Eftersom CRS har blivit lag i Sverige, måste Ekobanken följa CRS. Det innebär att banken måste fastställa vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i något annat land förutom Sverige och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land, för Sveriges del Skatteverket. Om du är skattskyldig i annat land än Sverige behöver du uppge ditt skatteregistreringsnummer (TIN – Taxpayer Identification Number).

Läs mer på Skatteverkets hemsida http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/338557.html/