Bolån

När du lånar i Ekobanken vet du vad dina räntepengar används till. Du kan låna till t ex bostad, studier, energieffektivisering eller för att dryga ut pensionen. Det krävs säkerhet för alla lån i Ekobanken. 

Att vara lånekund i Ekobanken

När du lånar i Ekobanken vet du vad dina räntepengar används till. Du kan låna till t ex bostad, studier, energieffektivisering eller för att dryga ut pensionen. Det krävs säkerhet för alla lån i Ekobanken.

Fastigheter och bostadsrätter belånas som högst upp till 75 procent av aktuell värdering. En annan vanlig säkerhet är borgen som maximalt får uppgå till två månadslöner brutto per person som går i borgen. Privatlån ingår inte i Ekobankens publicering av lån.

Ekobankens räntor ändras normalt kvartalsvis. Eftersom Ekobanken är en ömsesidig bank behöver alla som lånar bli medlemmar i banken utifrån bankens regler om medlemsinsats för lån.

Vad får du som privat lånekund i Ekobanken?

 • Du vet att dina räntepengar bidrar till att bygga upp Ekobanken.
 • Den lilla bankens fördelar; korta beslutsvägar, snabb handläggning, individuell bedömning
 • En handläggning som är anpassad till dig och som utgår från dina behov och din specifika situation. Du får normalt en egen handläggare som följer ditt ärende från början till slut.
 • Rabatt på låneräntan om du har ett Svanen-märkt hus eller lägenhet (även Miljöbyggnad Silver/Guld är grund för hållbarhetsrabatt). För bedömning av hållbarhetsrabatt till småskaligt ekologiskt byggande, vänligen ta kontakt med banken.
 • Kundtidningen Goda Affärer två gånger per år, samt nyhetsbrev ca två gånger per år. Här presenteras bland annat nya lån till företag och föreningar, information till dig som kund och andra nyheter från banken.Lån till privatperson

Vad är ett bolån?
Ett bolån är ett lån till privatperson med säkerhet i en- eller tvåfamiljsfastighet, bostadsrätt, ägarlägenhet och liknande. Det kan också vara ett lån som tas för att köpa eller behålla en fastighet/byggnad utan säkerhet i den. Tillfälliga lån, t ex överbryggnings-krediter, räknas inte till bolån. Bolån kan också kallas för bostadskredit.
Lånelöfte
Det kan vara bra att ha ett lånelöfte från banken i förväg. Kunden blir då kreditprövad och får löfte om ett lån till bostadsköp under vissa förutsättningar. Lånelöftet gäller i 3 månader. De slutliga villkoren för bolånet beror bland annat på bostadsobjektets värde och förutsätter att kundens ekonomi inte försämrats.
Finansiering av bostadsköp?
Maximalt lån i Ekobanken med säkerhet i bostaden är 75 % av bostadens marknadsvärde. Dessutom behöver det finnas medel till lagfarts*- och pantbrevskostnader* och till att gå med som medlem i Ekobanken. Regler för medlemsinsats på grund av lån finns här.
Ränta och amortering
Ränta

Ekobankens bolån är räntebundna i 3 månader, 2 år eller 5 år. Vid lån med bunden ränta är räntesatsen samma under hela räntebindningsperioden. Kunden kan välja att ha flera bolån med olika räntebindningsperioder.

 

Ränteändringar

När lån med räntebindningsperioder på 3 månader, 2 år eller 5 år löper ut får banken ändra räntan så att den överensstämmer med bankens aktuella ränta för ränteperioden. Kunden meddelas om ränteförändringar via bankens hemsida och på kundens nästkommande låneavi.

 

Amortering

Amortering är det belopp kunden betalar av på sitt lån vid varje betalningstillfälle. Från och med den 1 juni 2016 ska alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 % amorteras. Vid belåningsgrad över 70 procent ska lånet amorteras med minst 2 % av bostadens totala låneskuld per år. Vid belåningsgrader som överstiger 50 men inte 70 % ska lånet amorteras med minst 1 % av bostadens totala låneskuld.

 

Amorteringsplan

Ekobanken tillämpar rak amortering, d.v.s. lånet återbetalas med lika stora belopp varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därför över tiden, allt eftersom kapitalskulden, och därmed räntan, minskar. Banken diskuterar alltid med kunden om amortering som resulterar i ett skriftligt förslag till en amorteringsplan. Enligt Ekobankens stadgar ska banken stimulera privatpersoner till eget sparande och därför uppmuntrar vi alltid lånekunder att amortera så långt det går.

 

Ränte- och amorteringskostnad

Som ett exempel antas att en kund köper en Svanenmärkt bostad för 2 miljoner kronor. Kontant-insatsen är 25 procent, 500 000 kr. 1 500 000 kr lånas med bostaden som säkerhet. Lånesumman delas upp på tre lika stora lån, ett med räntebindning på 3 månader och 20 års amortering, ett med räntebindning på 2 år och 50 års amorteringsplan och ett med räntebindning på 5 år och 60 års amortering. Avgifter för ev. uttag av pantbrev och lagfart är inte medräknat i den effektiva räntan.

 

Förtida återbetalning

Kunden har rätt att återbetala hela eller delar av sitt bolån när som helst. Om räntan är bunden vid återbetalningstillfället ska kunden betala en ränteskillnadsersättning till banken. Ränteskillnadsersättningen är en kompensation för den förlust banken kan göra på grund av att lånet löses i förtid.

 

Så här beräknas ränteskillnadsersättning

Enligt konsumentkreditlagen får ränteskillnadsersättningen högst motsvara skillnaden mellan räntan på lånet och den ränta som vid återbetalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer med en löptid som motsvarar lånets återstående bindningstid ökat med 1 %. Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden anger hur ränteskillnadsersättningen beräknas. 

Ekobanken använder denna beräkning för att beräkna ränteskillnadsersättningen. Vid beräkning av ränteskillnadsersättning tas då även hänsyn till:

 • Lånets amorteringsplan
 • Antal förfallodagar
 • Exakt antal dagar till villkorsändringsdagen
 • Ersättningen nuvärdesberäknas

 

Värdering
Banken kan ofta godkänna en mäklarvärdering men det förekommer även att banken begär att kunden ska bekosta och lämna in en värdering av bostadsobjektet av en auktoriserad värderingsman för att kunna avgöra hur mycket det går att belåna. Ibland kan banken själv ta fram ett värde och då kostar det ingenting för kunden.
Tilläggskostnader

Vid köp av fastighet tar Lantmäteriet ut följande kostnader (januari 2017):

 • Lagfart: Stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen samt 825 kr i expeditionsavgift
 • Pantbrev: Stämpelskatt 2 % av pantbrevsbeloppet samt 375 kr per pantbrev.

Aktuella avgifter hittar du på Lantmäteriets hemsida

Bankens avgift för lagfart och pantbrev (se prislista).

Vid köp av bostadsrätt tar bostadsrättsföreningen ibland ut en pantsättningsavgift som får vara högst 1 % av gällande prisbasbelopp (januari 2017: 1 % av 44 800 kr). Undersök vad som gäller i föreningens stadgar.

Vid ökning av lån som innebär nya pantbrev, delning av pantbrev eller ändrad pantsättning av bostadsrätt kan det tillkomma kostnader. Se prislistan.

Kombination med andra tjänster

Enligt Ekobankens stadgar ska den som lånar i banken gå in som medlem (ömsesidighet). Reglerna för insatser finns här.

För att ha ett bolån i Ekobanken behövs ett servicekonto för lånet med internetbank. Den årliga kostnaden för servicekonto och internetbank  framgår av prislistan.

 

Om kreditavtalet inte följs

Om kunden skulle få problem med att betala sitt bolån är det viktigt att så snart som möjligt kontakta banken, som försöker finna en lösning tillsammans med kunden.

Den formella gången är annars denna: Vid utebliven räntebetalning får kunden en påminnelseavi och en påminnelseavgift. Utöver ordinarie ränta tillkommer också en dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, till dess att betalning sker.

Om beloppet inte betalas inom fyra veckor från det att uppsägning skickats till kunden är lånet uppsagt och kunden kommer att krävas på hela lånebeloppet samt räntor, dröjsmålsräntor och avgifter.

När uppsägningsdatumet är passerat, och lånet fortfarande inte är betalat, kan banken om en lösning med kunden fortfarande inte kan uppnås, lämna över ärendet till inkasso.

Inkassoföretaget ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Ett betalningsföreläggande innebär att kunden får en betalningsanmärkning och det kan också leda till utmätning av bostaden.

Med utmätning menas att Kronofogden säljer den pantsatta bostaden på exekutiv auktion.

Utländsk valuta
Ekobanken erbjuder lån i svenska kronor. Om kunden har inkomst i annan valuta än svenska kronor betraktas lånet som ett lån i utländsk valuta enligt konsumentkreditlagen. Banken ska då bland annat varna kunden om kursförändringar påverkar kundens betalningsutrymme. För närvarande finns inte systemstöd för detta i Ekobanken och sådana ansökningar beviljas därför normalt inte av det skälet.