Spirea

Ekobankens delårsrapport 2022

Arbetet pågår med att fortsätta utveckla banken i en tid av oro med efterverkningar från en pandemi, parallellt med en klimatkris, krig och oroligheter men även ett uppvaknande i samhället om pengars kraft i samband med omställning. Vi tror på transparens för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. Vi anser att pengar ska vara verktyg för att skapa förändring och möjligheter. Upplysning, bildning, kunskap och information är en grund för utveckling och förståelse. Vi i bank- och finanssektorn har ett stort ansvar och det spelar roll vad vi finansierar och inte finansierar. 

Nu är bankens delårsrapport publicerad. Banken har ett bra resultat per 2022-06-30. Ekobanken redovisar för perioden ett resultat före skatt på 1,2 mkr (föregående års period 1,1 mkr). Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Ut- och inlåningen ser bra ut och utvecklas enligt plan för första halvåret. Utlåningens nettoökning från årets början uppgår till 12 %. Under första halvåret har banken deltagit i både digitala och fysiska seminarier och konferenser som bl.a. handlat om hållbarhet, finansiering av sociala ekonomin och samhällsentreprenörer, värdedriven bankverksamhet, hållbart byggande.

Nu finns Ekobankens delårsrapport publicerad och du kan läsa hela rapporten här.