Riskhantering och kapitaltäckning samt Likviditetsrisk och finansieringskällor

Riskhantering

Se rapporter i högerspalten för Riskhantering och kapitaltäckning samt Likviditetsrisk och finansieringskällor. Rapporter sker fyra gånger om året.

Information om riskhantering finns även i årsredovisning och föreningsstyrningsrapporten.

Offentliggörande av information om kapitaltäckning 2024-03-31

Bankens kapitalbas täcker med marginal de föreskrivna minimikapitalkraven inklusive kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker och operativa risker och dels ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten. För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har Ekobanken en egen process för Intern kapitalutvärdering. Processen är ett verktyg som säkerställer att banken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker banken är exponerad för samt gör en bedömning av det interna kapitalbehovet i relation till detta.

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12 inklusive ändringsföreskrifter) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 offentliggörs information om kapitaltäckning och kapitalbuffert.

Ekobankens förpliktelser beträffande offentliggörande av information uppfylls genom publicering av föreliggande rapport, men också genom publicering av årsredovisning, Föreningsstyrningsrapport på Ekobankens hemsida, www.ekobanken.se. Fastställande av Ekobankens kapitalkrav regleras av Kapitaltäckningsdirektivet och Tillsynsförordningen, samt svensk lagstiftning i form av lagen (2014:698) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, samt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).

Likviditetsrisk och finansieringskällor

Information om Ekobankens likviditet och finansieringskällor redovisas i enlighet med FFFS 2014:21 inklusive ändringsförfattning och enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 575/2013.