Policy/regler för närståendes, anställdas och uppdragstagares köp och försäljning av andelar i banken

Denna policy har anpassats utifrån den verksamhet som Ekobanken Medlemsbank (”Banken”) bedriver i enlighet med Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga lagar, regler och föreskrifter liksom riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (”EBA”). Dessa regler har anpassats till Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående, antagna av föreningen styrelse den 1 september 2010.

Syfte och mål

Syftet med policyn är att beskriva vilka begränsningar som gäller för vissa kategorier att köpa och sälja andelar i banken. Det gäller sådana kategorier av personer som kan ha insyn i uppgifter där det kan antas att de får kunskap om resultat och möjlig kursutveckling på ett sätt som andra kategorier av personer inte har. Reglernas syfte är att upprätthålla allmänhetens och medlemmarnas förtroende för banken.

Vilka kategorier och personer som omfattas

Dessa regler gäller för samtliga medarbetare i banken, deras närstående enligt AnmL samt de som räknas upp nedan enligt AnmL.

Fysiska personer som räknas som insynspersoner enligt 3§ AnmL:

  • Ledamot eller suppleant i bankens styrelse
  • Revisor eller revisorssuppleant i banken
  • Ledande befattningshavare eller uppdragstagare om de normalt kan antas ha tillgång till insiderinformation
  • Större delägare som själv eller tillsammans med en eller flera fysiska eller juridiska närstående personer äger minst 10 procent av andelarna i banken

Närstående fysiska och juridiska personer enligt 5§ AnmL:

  • Make/maka eller sambo till insynspersonen
  • Omyndiga barn som står under insynspersonens vårdnad
  • Andra närstående om de har gemensamt hushåll med insynspersonen sedan minst ett år
  • Juridisk person vars verksamhet insynspersonen har ett väsentligt inflytande över och med vilken insynspersonen, eller närstående enligt de tre punkterna ovan, har en ekonomisk gemenskap. Avser även utländsk juridisk person.

Väsentligt inflytande/ekonomisk gemenskap

Insynspersonen ingår i styrelsen, har en ledande ställning och/eller är dominerande ägare i den juridiska personen.

Insynspersonen har själv eller genom närstående eller tillsammans med närstående minst 10 procent av aktierna eller rösterna eller har rätt att uppbära minst 10 procent av avkastningen.

Godkänd tid för köp och försäljning av andelar

Godkänd tid för köp och försäljning av andelar är inom en månad efter att styrelsen har behandlat frågan om kurs på andelarna. Det är inte heller tillåtet att köpa andelar för att sälja inom en månad.

Köp och försäljning vid annan tidpunkt

Om ett köp vid annan tidpunkt än den tillåtna månaden sker följande: Beloppet inbetalas. Köp genomförs vid nästkommande godkända tid och avräkning upprättas.
Försäljning vid annan tidpunkt: Ett preliminärt belopp kan utbetalas. Försäljning genomförs vid nästkommande godkända tid och avräkning upprättas. Köp som görs i samband med att lån tas upp genomförs direkt och behöver inte ske inom den för övriga köp godkända tiden.

Senast uppdaterad av styrelsen 2021-11-25.