Utlåningspolicy

Ekobanken är en medlemsbank och vill därför ha en särskild relation med sina låntagare. Detta framgår av stadgarna och här exemplifieras några element i detta.

Enligt stadgarna ska banken i sin verksamhet särskilt arbeta med att lämna och förmedla krediter som främjar en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ samt vid kreditgivning till privatpersoner stimulera till eget sparande. Vid utlåning till projekt och företag ska dessa värderas utifrån verksamhetens ekologiska, sociala eller kulturella mervärden och dess ekonomi.

Grunden för bankens verksamhet är ömsesidighet. Låntagarna bör inte välja Ekobanken enbart på grund av en lägre låneränta utan också utifrån en önskan att vara kund i en bank med just Ekobankens profil.

Låntagarna bör vara inställda på att lämna så bra säkerhet som möjligt för sina lån. Låntagare som senare får överskott av likvida medel, bör känna det naturligt att placera dem i Ekobanken, för att göra det möjligt för andra projekt att få lån.

Banken uppmuntrar kunderna till ömsesidig hjälpsamhet, t ex genom att acceptera många borgenspersoner för ett lån eller att stödja verksamheter som behöver kapital, gåvor eller säkerheter från andra.

Om kreditgivningen i Ekobanken

Utlåningsområden

  • Ekologiskt - förnybar energi, hållbart kretsloppsjordbruk, produktion, handel och förädling av ekologiska och biodynamiska produkter, hållbart byggande.
  • Socialt - rättvis handel, äldre- och handikappomsorg, verksamheter för människor med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa, idéburna skolor och förskolor, missbruks- och beroendevård, terapeutisk verksamhet, sociala företag.
  • Kulturellt - kulturskapande verksamheter såsom, vuxenutbildningar, konstnärlig och andlig verksamhet, forskning.

Ekobanken kan också bevilja krediter till verksamheter som är av avgörande betydelse för lokalsamhället och som är en förutsättning för bygdens överlevnad. Verksamhetens innehåll skall dock alltid vägas mot bankens övriga utlåningskriterier.

Transparens

Ekobanken publicerar alla lån till företag, verksamheter och projekt. Deras ekologiska, sociala eller kulturella mervärden ska beskrivas, såväl i intern dokumentation som i publiceringen av krediten, vilket görs individuellt med låntagarens namn, verksamhet och ändamål med lånet. I linje med transparensen sker därför en särskild prövning av hur kundens verksamhet skapar sociala, ekologiska och/eller kulturella mervärden och i vilken mån låntagaren verkar inom planetens och mänsklighetens gränser. Vidare ska verksamhetens uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen undersökas och dokumenteras, liksom den negativa påverkan som verksamheten har och hur denna påverkan hanteras.

I den särskilda policyn ”Komplement och förtydliganden till Ekobankens policydokument” finns förtydliganden av vad banken lånar ut till relaterat till en rad internationella policyer och riktlinjer.

Senast uppdaterad av styrelsen 2021-02-25