Hållbarhetspolicy

Ekobanken vill medverka till att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden och göra det möjligt för människor att använda pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det mest kraftfulla verktyget i detta arbete är bankens utlåningspolicy. Enligt denna ska verksamheter och projekt värderas utifrån samhälleliga, miljömässiga, kulturella, etiska och ekonomiska aspekter. Denna policy refererar till Etiska riktlinjer och andra styrdokument inom banken. Som tillägg finns även ”Komplement och förtydliganden till Ekobankens policydokument”, där vi förtydligar vilka principer och konventioner vi följer i de fall vi ”träffas” av dessa. Ett exempel är FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Syfte och mål

Syftet med policyn är att stödja bankens identitet som en hållbar bank utifrån de internationella principerna för Sustainable Banking. Ekobanken anser att en hållbar utveckling innebär sådan tillväxt som inte skadar jorden, samhället eller den enskilda människan, nu och i framtiden. Detta tillämpas såväl i förhållande till bankens externa intressenter t ex medlemmar, kunder, myndigheter och samhället i övrigt som för bankens egen utveckling. Den ska ske med bibehållen värdegrund, en sund ekologisk, social och kulturell balans och med bas i en stabil ekonomi.

Genom att arbeta transparent bidrar Ekobanken till att göra kapital mindre anonymt så att människor kan ta ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Vi gör det möjligt för våra kunder att genom utlåning, sparande och medlemsinsatser/andelsägande i banken bidra till ett hållbart samhälle. 

Samhälle

Ekobanken vill bidra till samhällets utveckling genom att verka utifrån de koncept för bank som utvecklats internationellt inom Sustainable Banking-rörelsen. Detta innebär bland annat att Ekobanken vill öka medvetenheten om den enskildes ansvar och möjligheter i samband med pengars kraft i samhället. Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer.

Vi tar ansvar för vår värdegrund genom att

 • följa våra etiska riktlinjer
 • följa vår utlåningspolicy som innebär att vi värderar projekten utifrån deras ekologiska, sociala eller kulturella mervärden
 • följa vår placeringspolicy för övrig likviditet som innebär att hänsyn tas till internationella konventioner, deklarationer och principer samt Ekobankens förhållningssätt i värdegrunden
 • engagera oss i nätverk som främjar hållbar utveckling
 • engagera oss i lokalsamhällen på alla platser där Ekobanken verkar
 • genom utlåning och köp av varor och tjänster medverka till att skapa arbetstillfällen för människor med funktionsvariationer
 • hålla föreläsningar om pengar och hållbar utveckling

Medarbetare

Ekobanken ska vara en bra arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare. Det interna arbetet i banken ska ha former som stöder gemenskapsbildning, delaktighet, livslångt lärande och med tillvaratagande av den enskildes kreativitet. Bankens fysiska omgivning ska vara säker, miljövänlig och estetiskt tilltalande. Medarbetarna ska beredas tillfälle att sätta sig in i bankens ändamål och grundintentioner.

Vi tar det ansvaret genom att

 • följa våra etiska riktlinjer
 • aktivt arbeta med hälsa, säkerhet, arbetsmiljö samt frågor som jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter
 • ha ett kollektivavtal och där så är möjligt även teckna lokalt kollektivavtal kring frågor som rör företagshälsovård, arbetstid, förmåner såsom friskvård samt pensioner och försäkringar. I detta arbete ska medarbetargruppen ges möjlighet till delaktighet.

Medlemmar och kunder

Ekobankens medlemmar och ägare möjliggör genom sin medlemsinsats utlåning till projekt i enlighet med bankens utlåningspolicy. Ekobanken gör det möjligt för sina kunder att genom sitt sparande bidra till ett hållbart samhälle. Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur pengar verkar, hur sparmedel investeras och varifrån lånade pengar kommer.

Vi tar det ansvaret genom att

 • regelbundet publicera bankens utlåning till projekt och verksamheter
 • erbjuda speciella kontoformer för de kunder som vill välja inom vilket geografiskt eller ideellt område pengarna ska verka
 • ha en låg grundinsats i banken som gör det möjligt för de flesta människor att vara ägare
 • tydliggöra att medlemskapitalet skapar underlag för bankens utlåning och därmed ger den mycket stor utväxling i ekologisk och social hållbarhet.

Miljö

Ekobanken påverkar miljön både direkt och indirekt. Direkt miljöpåverkan uppstår genom resor och energianvändning, genom materialanvändning och restproduktshantering samt genom våra inköp. Den största miljöpåverkan sker indirekt genom vår utlåning.
Klimatpåverkan delas också upp i direkt och indirekt påverkan. Den direkta klimatpåverkan uppstår främst p.g.a våra resor och den indirekta klimatpåverkan främst uppstår genom energianvändning och vår utlåning.

Vi tar ansvar för vår direkta påverkan genom att

 • ha en resepolicy som ska bidra till att minska vår klimatpåverkan
 • aktivt och kontinuerligt arbeta med att minska vår energianvändning
 • i våra inköp ta hänsyn till bästa miljöprestanda och rättvist handlande. Det innebär att vid inköp av varor och tjänster ska hänsyn tas till alternativ som är biodynamiska, ekologiska, miljö- och rättvisemärkta, närodlade, närproducerade samt rättvist handlade och rättvist framställda
 • aktivt och kontinuerligt arbeta med restproduktshantering genom hushållning av resurser, återvinning samt källsortering
 • ha ett för verksamhetens storlek anpassat miljöledningssystem innebärande att samtliga medarbetare ska vara väl insatta i bankens hållbarhetspolicy samt att konkreta, protokollförda miljöförbättringsmål sätts vid medarbetarmöten och att målen regelbundet följs upp.

Vi tar ansvar för vår indirekta påverkan genom att

 • ha en utlåningspolicy som innebär att vi värderar projekten utifrån deras ekologiska, sociala eller kulturella mervärden och kopplar vår utlåning till FN:s globala mål
 • inhämtar uppgifter från våra lånekunder om deras klimatpåverkan och rapporterar den minst årligen
 • ha en kundservice som hanterar de flesta ärenden per internet och telefon samt fortsätta utvecklingen av elektroniska tjänster.
 • Alla företagskunder ska ange vilka av FNs 17 hållbarhetsmål de anknyter till och hur de arbetar med dem.
 • Alla företagslånekunder ska regelbundet ange sitt klimatavtryck i ett av banken tillhandahållet verktyg.

Bolagsstyrning/Governance

Ekobanken följer den svenska koden för bolagsstyrning med de anpassningar som följer av att Ekobanken är en medlemsbank. Avvikelser redovisas i Föreningsstyrningsrapporten.

Kommunikation och uppföljning

Ekobanken gör en komplett redovisning av utlåning till verksamheter och projekt. Denna transparens är vårt viktigaste instrument för att visa hur vi arbetar i praktiken. Redovisning av bankens hållbarhetspolicy och hållbarhetsarbete sker årligen. Uppföljning av hållbarhetspolicyn sker kontinuerligt under året.

Senast uppdaterad av styrelsen 2022-11-21