Hållbarhetspolicy

1 Inledning och bakgrund

Ekobanken vill medverka till att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden och göra det möjligt för människor att använda pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det mest kraftfulla verktyget i detta arbete är bankens utlåningspolicy. Enligt denna ska verksamheter och projekt värderas utifrån samhälleliga, miljömässiga, kulturella, etiska och ekonomiska aspekter. Denna policy refererar till Etiska riktlinjer och andra styrdokument inom banken. Som tillägg finns även ”Komplement och förtydliganden till Ekobankens policydokument”, där förtydligas vilka principer och konventioner som följs i de fall banken ”träffas” av dessa. Exempelvis FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter och The Paris Agreement.

2 Syfte och mål

Syftet med policyn är att stödja bankens identitet som en hållbar bank utifrån de internationella principerna för Sustainable Banking. Ekobanken anser att en hållbar utveckling innebär sådan tillväxt som inte skadar jorden, samhället eller den enskilda människan, nu och i framtiden. Detta tillämpas såväl i förhållande till bankens externa intressenter t ex medlemmar, kunder, myndigheter och samhället i övrigt som för bankens egen utveckling. Den ska ske med bibehållen värdegrund, en sund ekologisk, social och kulturell balans och med bas i en stabil ekonomi.

Genom att arbeta transparent bidrar Ekobanken till att göra kapital mindre anonymt så att människor kan ta ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Ekobanken gör det möjligt för sina kunder att genom utlåning, sparande och medlemsinsatser/andelsägande i banken bidra till ett hållbart samhälle.

3 Omfattning och avgränsning

Policyn gäller för all personal i Banken och är tillämplig på alla delar av verksamheten, även outsourcad verksamhet. Denna policy ska vara väl känd och tillämpas av Bankens styrelseledamöter, ledning, anställda och uppdragstagare i Banken. Denna policy ska revideras och uppdateras vid behov efter beslut av styrelsen. 
 
Det är vd:s ansvar att årligen bedöma och uppdatera innehållet i denna policy och föredra den för styrelsen, med eventuella förslag på ändringar.
 

4 Ansvarsfördelning

Det är varje berörd chef i Banken som ska se till att denna policy efterlevs. Det åligger vd att informera ledningen om denna policy och löpande förändringar i densamma. Vidare har ledningen ansvar för att informera sina respektive medarbetare om policyn och löpande förändringar däri och respektive chef ska se till att varje medarbetare informeras om innehållet i denna policy och effekterna på medarbetarna arbetsuppgifter. Det åligger dessutom varje enskild medarbetare att skaffa sig kännedom om innehållet i policyn. Aktuell version av dessa riktlinjer ska finnas tillgänglig för alla anställda i bankens intranät.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för översynen av bankens klimatrelaterade risker, samt övriga hållbarhetsrelaterade risker, och hur banken tar hänsyn till klimatförändringarna. Vd, tillika hållbarhetsansvarig, fattar beslut om riktlinjer för hur banken tar hänsyn till klimatrelaterade risker och klimatförändringarna i verksamheten. 

Riskansvarig ansvarar för att alla väsentliga risker som banken exponeras för identifieras och hanteras av berörda funktioner i Banken. 

Verksamheten beaktar hållbarhetsrelaterade- och ESG risker i Banken och ansvarar för identifiering, rapportering och hantering av klimatrelaterade risker.

5 Hållbarhet inom banken

Banken har sedan starten värderat flerdimensionell avkastning där miljö, människor och välstånd är i hjärtat av affärsmodellen.

5.1 Samhälle

Ekobanken vill bidra till samhällets utveckling genom att verka utifrån de koncept för bank som utvecklats internationellt inom Sustainable Banking-rörelsen. Detta innebär bland annat att Ekobanken vill öka medvetenheten om den enskildes ansvar och möjligheter i samband med pengars kraft i samhället. Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer.

Vi tar ansvar för vår värdegrund genom att

följa våra etiska riktlinjer
följa vår utlåningspolicy som innebär att vi värderar projekten utifrån deras ekologiska, sociala eller kulturella mervärden
följa vår placeringspolicy för övrig likviditet som innebär att hänsyn tas till internationella konventioner, deklarationer och principer samt Ekobankens förhållningssätt i värdegrunden
engagera oss i nätverk som främjar hållbar utveckling
engagera oss i lokalsamhällen på alla platser där Ekobanken verkar
genom utlåning och köp av varor och tjänster medverka till att skapa arbetstillfällen för människor med funktionsvariationer
hålla föreläsningar om pengar och hållbar utveckling

5.2 Medarbetare

Ekobanken ska vara en bra arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare. Det interna arbetet i banken ska ha former som stöder gemenskapsbildning, delaktighet, livslångt lärande och med tillvaratagande av den enskildes kreativitet. Bankens fysiska omgivning ska vara säker, miljövänlig och estetiskt tilltalande. Medarbetarna ska beredas tillfälle att sätta sig in i bankens ändamål och grundintentioner.

Vi tar det ansvaret genom att

följa våra etiska riktlinjer
aktivt arbeta med hälsa, säkerhet, arbetsmiljö samt frågor som jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter
ha ett kollektivavtal och där så är möjligt även teckna lokalt kollektivavtal kring frågor som rör företagshälsovård, arbetstid, förmåner såsom friskvård samt pensioner och försäkringar. I detta arbeta ska medarbetargruppen ges möjlighet till delaktighet.

5.3 Medlemmar och kunder

Ekobankens medlemmar och ägare möjliggör genom sin medlemsinsats utlåning till projekt i enlighet med bankens utlåningspolicy. Ekobanken gör det möjligt för sina kunder att genom sitt sparande bidra till ett hållbart samhälle. Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur pengar verkar, hur sparmedel investeras och varifrån lånade pengar kommer.

Vi tar det ansvaret genom att

regelbundet publicera bankens utlåning till projekt och verksamheter
erbjuda speciella kontoformer för de kunder som vill välja inom vilket geografiskt eller ideellt område pengarna ska verka
ha en låg grundinsats i banken som gör det möjligt för de flesta människor att vara ägare
tydliggöra att medlemskapitalet skapar underlag för bankens utlåning och därmed ger den mycket stor utväxling i ekologisk och social hållbarhet.

5.4 Miljö

Ekobanken påverkar miljön både direkt och indirekt. Direkt miljöpåverkan uppstår genom resor och energianvändning, genom materialanvändning och restproduktshantering samt genom våra inköp. Den största miljöpåverkan sker indirekt genom vår utlåning.

Klimatpåverkan delas också upp i direkt och indirekt påverkan. Den direkta klimatpåverkan uppstår främst p.g.a våra resor och den indirekta klimatpåverkan uppstår främst genom energianvändning och utlåning.

Vi tar ansvar för vår direkta påverkan genom att

ha en resepolicy som ska bidra till att minska vår klimatpåverkan
aktivt och kontinuerligt arbeta med att minska vår energianvändning
i våra inköp ta hänsyn till bästa miljöprestanda och rättvist handlande. Det innebär att vid inköp av varor och tjänster ska hänsyn tas till alternativ som är biodynamiska, ekologiska, miljö- och rättvisemärkta, närodlade, närproducerade samt rättvist handlade och rättvist framställda
aktivt och kontinuerligt arbeta med restproduktshantering genom hushållning av resurser, återvinning samt källsortering
ha ett för verksamhetens storlek anpassat miljöledningssystem innebärande att samtliga medarbetare ska vara väl insatta i bankens hållbarhetspolicy samt att konkreta, protokollförda miljöförbättringsmål sätts vid medarbetarmöten och att målen regelbundet följs upp.
Vi tar ansvar för vår indirekta påverkan genom att
ha en utlåningspolicy som innebär att vi värderar projekten utifrån deras ekologiska, sociala eller kulturella mervärden och kopplar vår utlåning till FN:s globala mål.
inhämtar uppgifter från våra lånekunder om deras klimatpåverkan och rapporterar den minst årligen.
ha en kundservice som hanterar de flesta ärenden per internet och telefon samt fortsätta utvecklingen av elektroniska tjänster.
alla företagslånekunder ska ange vilka av FNs 17 hållbarhetsmål de anknyter till och hur de arbetar med dem.
alla företagslånekunder ska regelbundet ange sitt klimatavtryck i ett av banken tillhandahållet verktyg.

5.5 Hållbarhetsprinciper vid utlåning

Banken har en utlåningspolicy som bl.a. redogör för utlåningsområden och vikten av transparens. Ekobankens värdegrund handlar om vikten av ett etiskt agerande i bankens aktiviteter i omvärlden. Då bankens främsta påverkan sker genom utlåningen påbörjades under 2016 arbetet med att relatera låneprojekten till globala målen.

I bankens utlåningspolicy framgår att den mest betydande hållbarhetsfrågan för Ekobanken är den indirekta påverkan som sker genom utlåningen till företag och föreningar och den ska redovisas under avsnittet Transparent Utlåning i årsredovisningen. Ekobankens utlåning påverkar miljön och samhället positivt genom de krav på miljöhänsyn och/eller socialt ansvar som ställs i bankens utlåningspolicy. Bankens mål med utlåningen är att skapa ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Banken ska redovisa sina kunders CO2-utsläpp och uppmuntra kunderna att följa upp och i förekommande fall redovisa sina utsläpp i sin egen redovisning. Banken redovisar sin indirekta påverkan av utlåningen genom att samla in kundernas CO2-utsläpp.

6 Bolagsstyrning/Governance

Ekobanken följer den svenska koden för bolagsstyrning med de anpassningar som följer av att Ekobanken är en medlemsbank. Avvikelser redovisas i Föreningsstyrningsrapporten.

Ekobanken ska vara en ansvarsfull aktör på den svenska bankmarknaden genom att vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det gäller att förvalta kundernas pengar så att de stödjer hållbarhet och att ställa kapital till förfogande för den hållbara omställning som världen behöver nu och framöver. Banken vill driva på för att skapa ett finansiellt system där pengarna är till för människan och planeten. Banken styrs utifrån andra värderingar än att maximera vinsten, banken arbetar utifrån flerdimensionell avkastning där människorna, planeten och välstånd är i hjärtat av affärsmodellen – inte på bekostnad av varandra, utan i samexistens med varandra.

 

Kommunikation och uppföljning

Ekobanken gör en komplett redovisning av utlåning till verksamheter och projekt. Denna transparens är vårt viktigaste instrument för att visa hur vi arbetar i praktiken. Redovisning av bankens hållbarhetspolicy och hållbarhetsarbete sker årligen. Uppföljning av hållbarhetspolicyn sker kontinuerligt under året.

Senast uppdaterad av styrelsen 2023-12-15